วปอ.รุ่นที่ 59 หน้าหลัก
ยุทธศาสตร์ การเมือง การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขประจำตัว 8271 : พลตำรวจเอกสุชาติ ธีระสวัสดิ์ หลักสูตร วปอ.59 ลักษณะวิชา การทหาร

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวน หลังเกิตเหตุระเบิดของผู้ก่อความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

01. บทคัดย่อ  
02. คำนำ  
03. สารบัญ  
04. บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 - บทสุดท้าย | ดูทั้งหมด
05. บรรณานุกรม  
06. ภาคผนวก  
07. ประวัติย่อผู้วิจัย  
08. สรุปย่อ  
09. Abstract ( บทคัดย่อภาษาอังกฤษ )  
สงวนลิขสิทธิ์โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2691-9393 โทรสาร. 0-2276-2650