ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของผู้สมัครสอบฯ (ผู้พิการ) ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ...

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2561
เนื่องจากมีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จำนวน 5 ราย มีคุณลักษณะเป็นผู้พิการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการอำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัว ทั้งต่อผู้สมัครและส่วนราชการ ตามแนวทางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ และวิธีการสอบให้เหมาะสมของผู้สมัครสอบแข่งขันฯ (ที่มีคุณลักษณะเป็นผู้พิการ) เป็นการเฉพาะ 5 ราย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,342,926 ครั้ง
3,394,505 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,979 ครั้ง
1,327 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,531,665 ครั้ง
99,957 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat