ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของผู้สมัครสอบฯ (ผู้พิการ) ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ...

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2561
เนื่องจากมีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จำนวน 5 ราย มีคุณลักษณะเป็นผู้พิการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการอำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัว ทั้งต่อผู้สมัครและส่วนราชการ ตามแนวทางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ และวิธีการสอบให้เหมาะสมของผู้สมัครสอบแข่งขันฯ (ที่มีคุณลักษณะเป็นผู้พิการ) เป็นการเฉพาะ 5 ราย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,205,577 ครั้ง
3,599,115 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
211,726 ครั้ง
30,328 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat