กลุ่มเป้าหมายการให้บริการและจัดสวัสดิการ

คนไร้ที่พึ่ง

...

ผู้ทำการขอทาน

...

สมาชิกนิคมสร้างตนเอง

...

ราษฎรบนพื้นที่สูง

...

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลไกในการทำงาน

อาสาสมัครและเครือข่าย

...

องค์การสวัสดิการสังคม

...

โรงเรียนเพียงหลวงพระดำริ

...

ที่พักคนเดินทาง

...