"คนไร้ที่พึ่ง"

...

ความหมาย

- บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ
- บุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้
- บุคคลที่ประสบความเดือดร้อน
- คนเร่ร่อน/บุคคลซึ่งอาศัยที่สาธารณะเป็นที่พักนอนชั่วคราว
- บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่ยังไร้สัญชาติ
- บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร

ให้บริการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

- จัดสวัสดิการสังคม
- การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
- การรักษาพยาบาล
- การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ
- สร้างโอกาสในสังคม/พัฒนาคุณภาพชีวิต
- สนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานทำ/ที่พักอาศัย
- ป้องกันการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง

ติดต่อได้ที่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทุกจังหวัด
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

QR Code

...