"ผู้ทำการขอทาน"

...

ความหมาย

           บุคคลที่มีการกระทำขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพรวมถึง บุคคลที่ทำการขอทานด้วยการกระทำ วาจา ข้อความ หรือแสดงกิริยาอาการใด เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความสงสาร และส่งเงิน หรือทรัพย์สินให้

ให้บริการตาม พ.ร.บ.ควบคุ้มการขอทาน พ.ศ. 2559

- การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับบริการด้านสิทธิ สุขภาพ ปัจจัยสี่การฝึกทักษะอาชีพ จัดหางาน บริการด้านการฟื้นฟูด้านสภาพร่างกาย จิตใจ ที่ได้มาตรฐาน
- การจดแจ้งเป็นผู้แสดงความสามารถทำให้แยกผู้แสดงความสามารถออกจากการเป็นผู้ทำการขอทาน

ติดต่อได้ที่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทุกจังหวัด
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

QR Code

...