"สมาชิกนิคมสร้างตนเอง"

...

ความหมาย

           บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเอง เพื่อตั้งเคหะสถาน เข้าอยู่ประจำและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการจัดที่ดินให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีที่อยู่อาศัยประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง
- ดำเนินการพัฒนาสาธารณูปโภค พัฒนาพื้นที่ในเขตนิคมสร้างตนเอง
- ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม
- เป็นศูนย์การเรียนรู้นิคมสร้างตนเอง
- ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง หรือแก้ไขข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
- สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของนิคมสร้างตนเอง
- ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (ในนิคมสร้างตนเอง 7 แห่ง)