"ราษฎรบนพื้นที่สูง"

...

ความหมาย

           บุคคลหรือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขาที่พักอาศัยและดำรงชีพอยู่ในพื้นที่สูง ที่ได้จัดทำเนียบไว้แล้ว รวมทั้งราษฎรพื้นราบที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพอยู่บนพื้นที่สูงมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

อำนาจหน้าที่

- พัฒนาศักยภาพ/คุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง
- ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่รับผิดชอบ
- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง โครงการพระดำริ โครงการพระธรรมจาริก
- สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และแผนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงระดับจังหวัด
- ศูนย์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง