"อาสาสมัครและเครือข่าย"

...

ความหมาย

           ผู้มีความสมัครใจ บุคคล องค์กร ภาคเอกชน รัฐบาล กลุ่มประชาชน และทุกภาคส่วน ร่วมเป็นผู้เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ทางสังคม รวมไปถึงจัดกิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของชุมชน/ท้องถิ่นและเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ด้วย

อำนาจหน้าที่

- เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม และการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
- เสริมสร้างและพัฒนา กลไก เครื่องมือ และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม และการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
- เป็นศูนย์กลางในการประสานงานอาสาสมัครเครือข่าย และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
- ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือ เครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม