"องค์การสวัสดิการสังคม"

...

ความหมาย

องค์การสวัสดิการสังคม
           หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน
องค์กรสาธารณประโยชน์
           หมายถึง องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)
องค์กรสวัสดิการชุมชน
           หมายถึง องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการ สังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน และได้รับการรับรองให้ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)

อำนาจหน้าที่

- ให้การรับรองมูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
- ให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมนักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร
- ให้การสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

QR Code

...
...
...
...
...
...