โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share"

...

กลุ่มเป้าหมาย

           เด็กและเยาวชน อายุ 10 - 19 ปี ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม หรือเด็กกลุ่มเสี่ยง ทั้งที่อยู่ในระบบ และนอกระบบการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม

           การอบรมพัฒนาแกนนำ V – Spirit ยุวอาสา มีความรู้ด้านจิตอาสา สามารถคิด วิเคราะห์ เขียนโครงการเชิงสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ และร่วมจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการ

ติดต่อได้ที่

กองหนึ่งใจ..เดียวกัน
      ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2306 8883
โทรสาร 0 2306 8947
E-mail : mol.dsdw@gmail.com
Website : www.mol.dsdw.go.th

...