โครงการโรงเรียนเพียงหลวงตามพระดำริ

...
...

กลุ่มเป้าหมาย

           เด็ก ครอบครัว และชุมชน ในพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ หนองคาย เลย ตราด สระแก้ว กาญจนบุรี สตูล ชุมพร และระนอง

กิจกรรม

           การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนให้มีภาคีเครือข่าย ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

ติดต่อได้ที่

กองหนึ่งใจ..เดียวกัน
      ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2306 8883
โทรสาร 0 2306 8947
E-mail : mol.dsdw@gmail.com
Website : www.mol.dsdw.go.th

...