ที่พักคนเดินทาง

...
...

วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทาง เข้ามาในกรุงเทพฯ ได้มีที่พัก ที่สะอาด ปลอดภัย ราคาถูก
- เพื่อจัดบริการด้านที่พักชั่วคราว แก่ประชาชน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ส่งต่อจากสถานีตำรวจ โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ

บริการ

      บริการห้องพัก พร้อมอุปกรณ์ เครื่องนอน โทรทัศน์และน้ำดื่ม
...
ค่าบริการที่พัก
- ห้องธรรมดา
คนละ 40 บาท / วัน
- ห้องปรับอากาศพิเศษ
ห้องละ 300 บาท / วัน
- ห้องปรับอากาศรวม
คนละ 70 บาท / วัน

ติดต่อได้ที่

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ที่พักคนเดินทาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 632/1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 1835 ,0 2246 8664
โทรสาร 0 2262 5543