กระบวนการจัดการความรู้

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ดังนี้

  • การค้นหาชุดความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงาน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
  • การรวบรวมองค์ความรู้ โดยสร้างแบบสัมภาษณ์
  • การประมวลผลองค์ความรู้ โดยเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่เนื้อหาให้เข้าใจง่าย
  • การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ จัดทำโครงการการจัดการความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงาน โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)เพื่อให้องค์กรมีความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน


ชมวิดีโอ (Video)ทั้งหมด

วิดีโอเกี่ยวกับ เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย "กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง" และ "ผู้ทำการขอทาน" สำหรับผู้ปฎิบัติงาน

ชมอินโฟกราฟิก (Infographic) ทั้งหมด

อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับ เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย "กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง" และ "ผู้ทำการขอทาน" สำหรับผู้ปฎิบัติงาน

ชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย "กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง" และ "ผู้ทำการขอทาน" สำหรับผู้ปฎิบัติงาน