การเปิดเผยข้อมูล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายการข้อมูล
1 PROTECTION OF HELPLESS PERSONS ACT,B.E.2557(2014)
2 กฎกระทรวง กำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547
3 กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547
4 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมนียม พ.ศ.2547
5 คู่มือการดำเนินการผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
6 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
7 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง กำหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้
8 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
9 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่องมาตราฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
10 พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557
11 พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
12 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
13 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
14 ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยบ้านพักชั่วคราวคนจนเมือง พ.ศ. 2547