ผู้บริหารกรม
รายนามผู้บริหาร Chief Information Officer
 
Chief Information Officer
  • 20170118205800.jpg
    นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี
    Chief Information Officer
เกิดวันที่
08 มิถุนายน พ.ศ.2503
ภูมิลำเนา
จังหวัดราชบุรี
การศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สำนักงาน ก.พ.
• นักบริหารการทูต รุ่นที่ 3 สถาบันเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
• นักบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การรับราชการ
• รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
• ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• ผู้อำนวยการกองกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
• พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
• ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี
• ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
• ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชลบุรี
รางวัล
ผลงาน
- การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ ฟื้นฟู คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
สามารถกลับสู่ครอบครัวได้อย่างมีความสุข โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงป้องกันแก้ไข
และเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์
- ดำรงตำแหน่ง ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO) ของ สำนักงานปลัดกระทรวง พม.
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบงานและ การบริหารการเปลี่ยนแปลงใน สป.พม. โดยส่งเสริมและผลักดันให้ สป.พม. มีการ
พัฒนาระบบบริหารเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ อาทิ การจัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี
สป.พม. ประจำปี จัดทำแผนการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม สป.พม. ประจำปี จัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปี เป็นต้น
- จัดทำกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งผลให้ทุกส่วนราชการมี
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกรม ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ส่วนราชการ
สามารถขับเคลื่อนภารกิจภายใต้กรอบของกฎหมายที่สอดรับกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และโครงสร้างอัตรากำลัง
- ร่วมในคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม พรบ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2558

ซึ่งเป็นการรวมงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติของกลุุ่มเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ำซ้อนและเป็นการประหยัดทรัพยากรภาครัฐมากยิ่งขึ้น
- จัดทำคู่มือให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการโดยประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ
ตามที่กฎหมายกำหนดและทราบข้อกำหนดระยะเวลาของการบริการที่จะได้รับ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ส่งเสริมผลักดันมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ สป.พม. ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก และ เสนอผลงาน
เพื่อชิงรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้หน่วยงานใน สป.พม. พัฒนาบริการ
และสร้างนวัตกรรมบริการ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้น
- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนด้านพัฒนาสังคม ประสานการปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ดำเนินงานและ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ASEAN ทางด้านสังคม และรวบรวมข้อมูลและติดตามประมวลผลงานนโยบาย
ASEAN ด้านสังคม
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน OSCC ให้แก่เจ้าหน้าที่ พม. และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 3 กระทรวงหลักที่เป็นเครือข่าย คือกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ OSCC และเครือข่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมทั่วประเทศและประชาชน
ผู้ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ร่วมมือกับสายด่วน Polaris Project ประเทศสหรัฐอเมริกาและสายด่วนประเทศเวียดนาม ให้บริการของสายด่วน 1300 และเครือข่ายที่ให้การช่วยเหลือด้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยสามารถทำงานเชื่อมต่อกันได้ในแนวทางเดียวกันและเกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเวียดนาม ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันในการทำงานระหว่างประเทศ
- ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยทำกิจกรรมร่วมกันใน 2 โครงหลัก คือ Co-management , Leadership for Social Change ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระหว่างองค์กรภาครัฐกับภาคเอกชนทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาสังคมและเกิดระบบกลไกและเครือข่ายในการทำงานด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
11,521,226 ครั้ง
3,114,992 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1,554 ครั้ง
531 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
973,231 ครั้ง
66,668 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat