ผู้บริหารกรม
รายนามผู้บริหาร Department Chief Information Officer
 
Department Chief Information Officer และ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศจท.พส.)
  • 1398019.jpg
    นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดี
    Department Chief Information Officer Chief Information Officer และ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศจท.พส.)
เกิดวันที่
30 ตุลาคม 2506
ภูมิลำเนา
จังหวัดปัตตานี
การศึกษา
ปริญญาตรี : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม
- นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ตาม ป.วิอาญา รุ่นที่ 6 ปี 2543
- พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2543
- หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นพส.) รุ่นที่ 4
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 79
- หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 2/62
การรับราชการ
- ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี
- ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 จังหวัดสงขลา
- ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11,12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รางวัล
ผลงาน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,174,603 ครั้ง
3,594,809 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
180,752 ครั้ง
26,022 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat