การจัดซื้อจัดจ้าง

กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ


มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนแม่บทกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาบนพื้นที่สูง
2. พัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานนิคมสร้างตนเอง การพัฒนาบนพื้นที่สูงโครงการตามพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระดำริ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิคมสร้างตนเองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นหลักการพึ่งตนเองอย่างสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรพื้นที่สูง
6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการนิคมสร้างตนเองและราษฎรบนพื้นที่สูง
7.
วางแผน ดำเนินงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระดำริ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
9. กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับหมอบหมาย
โดยมีโครงสร้างภายในกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา ประกอบด้วย
  1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
  2) กลุ่มกิจการนิคมสร้างตนเอง
  3) กลุ่มกิจการชาวเขา
  4) กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
  5) กลุ่มโครงการตามพระราชดำริและโครงการหลวง
  6) กลุ่มโครงการพระดำริ
    
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat