การจัดซื้อจัดจ้าง

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม


มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม และการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมและการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
3. สร้างเสริมและพัฒนา กลไก เครื่องมือ และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม และการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
4. ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานด้านการจัดสวัดิการและพัฒนาสังคม
5. ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการของอาสาสมัครและเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
6. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม
8. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือ เครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีโครงสร้างภายในกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ประกอบด้วย
  1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
  2) กลุ่มมาตรการและกลไก
  3) กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม
  4) กลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย
   
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat