การจัดซื้อจัดจ้าง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการจัดสวัสดิการ การพัฒนาสังคม และแผนปฏิบัติการของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายแผนแม่บทของกระทรวง และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกรม
4. เสนอแนะนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและร่วมมือด้านต่าง ๆ ในหน้าที่ของกรม แสวงหาทรัพยากรและวิชาการต่างประเทศ รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาที่ได้รับมอบหมาย
5. ศึกษา พัฒนา ออกแบบและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร
6. ศึกษา วิจัย พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อแปลงสู่การปฏิบัติ และเสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนางาน
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีโครงสร้างภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกอบด้วย
  1) ฝ่ายบริหาร
  2) กลุ่มยุทธศาสตร์
  3) กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  4) กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล
  5) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6) กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

  7) ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat