การจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มตรวจสอบภายใน


อำนาจหน้าที่
             
กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งให้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และการจรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ลักษณะงานตรวจสอบภายในเป็นการให้หลักประกัน และให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ โดยการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อนำมาประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยงการกำกับดูแลขององค์กรทั้งด้านการเงินการบัญชี ผลการดำเนินงานและการปกิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการให้บริการ ให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของราชการ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat