การจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


อำนาจหน้าที่

  1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารภายในกรม
  2. ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกรม
  3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat