การจัดซื้อจัดจ้าง

กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


ภารกิจ
ดำเนินการพัฒนาสังคมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ตามพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในส่วนที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับผิดชอบ

พันธกิจ
ส่งเสริมเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่ายและประสานให้มีการพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่

บทบาทหน้าที่
1. วางแผน อำนวยการ ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการในพระดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และคิดค้นแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาสังคม และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
3. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. ติดตาม ประเมินผลตามโครงการในพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีรวมทั้งการเสนอแนะแนวทางและการปรับแผนการดำเนินงาน
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการในพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยให้แบ่งงานภายในกองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดังนี้
      1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ การประชุม การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการฯ การบริหารงบประมาณ การเงิน-บัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ

      2) ฝ่ายแผนและติดตามประเมินผล มีหน้าที่ เสนอแนะนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และจัดทำแผนงาน งานโครงการฯ รวมทั้งประสานแผนการดำเนินงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนการดำเนินโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

      3) ฝ่ายปฏิบัติการประสานโครงการ มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้มีการดำเนินการตามโครงการฯ และขยายผล ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้ รวมทั้ง เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ตามเสด็จ และการเป็นผู้แทนพระองค์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat