การจัดซื้อจัดจ้าง

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต


อำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำสถานการณ์ทางสังคม กำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ กลไก แผนงานและมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง และผู้กระทำความผิดตามกฎหมายควบคุมการขอทาน และกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. พัฒนาระบบ รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ แก่คนไร้ที่พึ่ง และผู้กระทำความผิดตามกฎหมายควบคุมการขอทาน
3.ให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนไร้ที่พึ่ง และผู้กระทำความผิดตามกฎหมายควบคุมการขอทาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่คนไร้ที่พึ่ง การพัฒนาศักยภาพแก่หน่วยงานในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอื่น และกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง
5. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
6. งานเลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
7. กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีโครงสร้างภายในกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย
  1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
  2) กลุ่มมาตรการและกลไก
  3) กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
  4) กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา
  5) กลุ่มการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
     


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat