การจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเลขานุการกรม


มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานการประสานราชการหน่วยงานในสังกัด และงานบริหารทั่วไปในกรม
2. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของกรม
3. ดำเนินการเกี่ยวกับจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างวินัย พัฒนาระบบคุณธรรม และคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของกรม
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและรพเบียบ การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
7. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น และที่ได้รับมอบหมายโดยมีโครงสร้างภายในสำนักเลขานุการกรม ประกอบด้วย
  1) กลุ่มอำนวยการ
  2) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  3) กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  4) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
  5) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
  6) กลุ่มเทคนิคและบริการ
  7) กลุ่มกฎหมาย
  8) กลุ่มประสานศูนย์พัฒนาสังคมและสวัสดิการ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat