การจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการประกวดราคา

     
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ประกอบบ้านสร้างโอกาสอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องโทรสาร และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนเรือนนอนผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดตู้ไฟฟ้าควบคุมของอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ของศูนย์พักพิงอ่อนนุช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการ Thailand social expo 2018 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอไม่น้่อยกว่า ๑๙ นิ้ว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 86 ชุดและเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ประกาศเมื่อ : 8 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องโทรสาร และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 8 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้นิรภัย ๑๕๐ กก. ขนาดวัดจากภายนอกไม่ต่ำกว่า ๕๙๐x๕๕๐x๗๖๐ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศเมื่อ : 7 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านสร้างโอกาสอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 5 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ประกาศเมื่อ : 5 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องนอนสำหรับผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 21 พ.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 18 พ.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 15 พ.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี พ.ศ.2560 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 25 เม.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ประกาศเมื่อ : 20 เม.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 19 เม.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา นางสาวนิศานาถ สรรคพงษ์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการตำแหน่งที่ ๑๗ ...... โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 5 เม.ย. 2561
ประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปประกาศเมื่อ : 5 เม.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้นิรภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาทประกาศเมื่อ : 5 เม.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง กรุงธนบุรีใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 5 เม.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 22 มี.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ทำชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง กรุงธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 15 มี.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพร้อมจัดส่งแผ่นพับและโพสเตอร์การประชาสัมพันธ์การับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 12 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนขนาด 3.5 ฟุต พร้อมไม้อัดรองเตียงและตู้ข้างเตียง3 ชั้น ประตูบ้านเปิด มีกุญแจ ทำจากไม้ปาร์เกิ้ล หนา 15 ซม ปิดด้วยกระดาษฟรอยและขาข้างเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 9 มี.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 22 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงติดตั้งหัวจ่ายลมเย็น จำนวน 8 รายการ 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 22 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์...จำนวน ๒ เครื่อง และ ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ตาม โครงการพัฒนา... ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเมื่อ : 21 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำระบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Smart English) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 19 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮค-6084 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 15 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ฌษ-7624 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 15 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประกาศเมื่อ : 14 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮฉ-846 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 14 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ประกาศเมื่อ : 14 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน 3กต-6693 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 13 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ โฟล์ค หมายเลขทะเบียน อร-8444 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 13 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมยเลขทะเบียน ฮจ-6412 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 13 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฌฉ-1847 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 13 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮก-6651 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 13 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 98-0306 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 13 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮม-9582 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 13 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 1กฮ-3813 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 13 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุดประกาศเมื่อ : 12 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อม Printer ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 12 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ในการดำเนินโครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยงประกาศเมื่อ : 9 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร ประจำปี 2561ประกาศเมื่อ : 8 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรินเตอร์ จำนวน 2 เครื่องประกาศเมื่อ : 8 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมแซมทาสีภายใน อาคารนอน 3 ชั้น จำนวน 1 หลังประกาศเมื่อ : 6 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการเพียงหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศเมื่อ : 5 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูบานเลื่อนทางเข้าและทางออกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 1 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮจ-3351 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 25 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮน-6461 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 25 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮว-8757 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 25 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน 3กส-9515 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 25 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน สฮ-5482 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 25 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ประกาศเมื่อ : 24 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาการรวมกลุ่มของคนไทยด้านการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มประเทศสเเกนดิเนเวีย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศเมื่อ : 24 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 1กฮ-3799 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 23 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องยางและซ่อมแซมแนวผนังทรุดรอบอาคาร เพื่อเป็นการซ่อมแซมสภาพพื้นกระเบื้องชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 22 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลผลิตโครงการสำคัญกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศเมื่อ : 16 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำเข้าข้อมูลผู้ใช้บริการภายใจ้โครงการ Family Dataฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 16 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลผลิตโครงการสำคัญกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศเมื่อ : 16 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและซื้อวัสดุประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รู้คุณค่าพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 15 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดห้องประชุมกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 10 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดห้องประชุมกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 10 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮุนไดร์ ฮว - 6893 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 10 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จย่าเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 10 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ::นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีประกาศเมื่อ : 9 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนและซื้อผ้าปูที่นอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 9 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร สารสร้างสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 8 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ นิสสัน ฮก - 6640 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 8 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประจำปี 2561 ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 8 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้แสดงความสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 8 ม.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 29 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ นิสสัน ทะเบียน ฮจ - 6410 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสาธิตการฝึกอาชีพฯ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีประกาศเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องประชุมฯ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีประกาศเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง,ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และซื้อวัสดุยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจะจง : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดข้อมูลภายในห้องประชุม Conference ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โดยนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีประกาศเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานฯ (ศคพ.ชัยนาท)ประกาศเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ กิจกรรมวันส่งท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึงประจวบคิรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง กคส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ประกาศเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นท์เตอร์ 6 เครื่อง (กพพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องโทรสาร กคส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นต์ 6 เครื่อง กพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องโทรสาร กคส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร)ประกาศเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีประกาศเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯประกาศเมื่อ : 14 ธ.ค. 2560
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร กคส.ประกาศเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ 1 กฮ-3813 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ มาสด้า ษว-877 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีประกาศเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสาธิตการฝึกอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีประกาศเมื่อ : 8 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานที่อาคารที่พักคนเดินทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดินแดงประกาศเมื่อ : 8 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ MOL. ครั้งที่ 2ประกาศเมื่อ : 8 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร คสล.สูง ๑ ชั้น (อาคารรับรอง) จำนวน ๒๐ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีประกาศเมื่อ : 7 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลธรรมดา...สนับสนุนปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา, ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม และซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ ประกาศเมื่อ : 7 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่่สนับสนุนงานด้านสังคมสงเคราะห์ : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาทประกาศเมื่อ : 7 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 6 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 1 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีประกาศเมื่อ : 1 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการประกาศเมื่อ : 1 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ ประกาศเมื่อ : 30 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ โฟล์ค ฮย 4599 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 29 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โตโยต้า ทะเบียน ษข 1201 กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 29 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร คสล.สูง ๑ ชั้น (อาคารรับรอง) จำนวน ๒๐ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอบ พ่น ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา แบคที่เรีย และไวรัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ นิทรรศการและวีดิทัศน์ พิธีประทานรางวัลประชาบดี เข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพรมห้องประชุม ชั้น 2 และพรมบริเวณ ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและเผยแพร่่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ืนคงของมนุษย์ ประจำปี 2561 ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่้องรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ชข 6453 กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 ชุดประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่, ซื้อวัสดุยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 23 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรังประกาศเมื่อ : 23 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ เซฟโรเลต ทะเบียน สฮ 5484 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 22 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นท์เตอร์ (กคค.) 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 22 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ชื่อ ตำแหน่ง ประจำห้องอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแลเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบู๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและทาสีโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบล็อกนำทางเดินคนพิการทางสายตา ซ่อมแซมสีที่จอดรถคนพิการ ซ่อมแซมสีลูกศรบอกทางพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ ฮุนไดร์ 2 กฒ 2513 กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ฮน 6461 กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ฮย 9476 กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบริการใช้อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ๓๕/๑๐ Mbps.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาทประกาศเมื่อ : 15 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ศุนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาทประกาศเมื่อ : 15 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงกันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 15 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2560
(สำเนา)ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนัังสือรางวัล ประชาบดี เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประจำปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรางวัล ประชาบดี เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมแซมพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย พื้นทรายล้าง และซ่อมแซมหินแกรนิตกระถางต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 10 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมแฟลซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 10 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 9 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง กอส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 9 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง:ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาท ประกาศเมื่อ : 8 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2ประกาศเมื่อ : 8 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาทประกาศเมื่อ : 8 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 8 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสาร สานสร้างสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 7 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการหนึ่งใจ เดียวกัน พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 6 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สรุปโครงการ พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 6 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ ฮุนไดร์ หมายเลขทะเบียน ฮว 6893 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 3 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ เซฟโรเลต หมายเลขทะเบียน สฮ 5481 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 3 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ 2 กฎ 3043 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 3 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน ฮก 6630 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 3 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP Color Laserjet รุ่น CP 2025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 3 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวอลเปเปอร์ห้องรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 3 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 2 พ.ย. 2560
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล.๒ ชั้น ตอกเสาเข็ม... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล์กทรอนิก (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 2 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชุดเพียงหลวงตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 2 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเมื่อ : 31 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา...และจ้างบริการ... จำนวน 4 เรื่อง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 31 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 30 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปางประกาศเมื่อ : 27 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างถนนลูกรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปางประกาศเมื่อ : 27 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างที่ทำการเขตพื้นที่สูง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ : 27 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำถุงผ้าสำหรับบรรจุสิ่งของพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 27 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 27 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงกันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 20 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการเขตพื้นที่สูงบ้านพุองกะ เลขที่ ๒๒๓ หมู่ ๔ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรีประกาศเมื่อ : 20 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภควัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปี 2561 (เดือนธันวาคม 2560-เดือนกันยายน 2561) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 20 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขุดสระเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปางประกาศเมื่อ : 18 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกชุมชนต้นแบบแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย จำนวน ๙ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 18 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาต้นไม้ กองหนึ่งใจเดียวกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 17 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติมประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2560
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภควัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปี 2561 (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)ประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนองประกาศเมื่อ : 12 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ประกาศเมื่อ : 11 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ เชฟโรเลต สฮ-5483 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 11 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ซีอาร์วี พน-1388 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 11 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน ฮจ 6413 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 11 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างถนนลูกรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ของนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปางประกาศเมื่อ : 10 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของจากนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปางประกาศเมื่อ : 10 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ธัญบุรีโมเดล และผลิตภัณฑ์ทอฝัน By พม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 10 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงแม่เมาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง ประกาศเมื่อ : 9 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์เปิดบ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 9 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงลี้และสิ่งสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 6 ต.ค. 2560
[ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน] ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้่นที่สูงจังหวัดตากประกาศเมื่อ : 2 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่านประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาทประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล.๒ ชั้น ตอกเสาเข็ม ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2560
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบบอกรับสมาชิกและค่าบริการอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์จานดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของสถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรีประกาศเมื่อ : 27 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาทประกาศเมื่อ : 27 ก.ย. 2560
-ร่าง- ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล.๒ ชั้น ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างถนนเชื่อมอาคารภายในคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก ............ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 27 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงแม่เมาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง ประกาศเมื่อ : 27 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา นายบัญชา แต้สุวรรณ....... ตำแหน่งที่ ๒๙ ปฏิบัติงานที่ศูนย์พักพิงอ่อนนุช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 27 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติพร้อมทั้งติดตั้งป้ายชื่อสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 26 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกที่พักคนเดินทางกรมพัมนาสังคมและสวัสดิการ (ดินแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 26 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงลี้และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟแวร์ป้องกันมัลแวร์และไวรัส จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานการคลังตำแหน่งที่ 1 (งานเงินยืม)ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานการคลังตำแหน่งที่ 2 (งานประกันสังคมและค่าตอบแทนพนักงานราชการ)ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานการคลังตำแหน่งที่ 3 (งานวางฏีกา บันทึกขบ.)ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานการคลังตำแหน่งที่ 4 (งานวางฏีกา บันทึกขบ.)ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานการคลังตำแหน่งที่ 5 (งานบัญชี)ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานการคลังตำแหน่งที่ 6 (งานจัดซื้อ)ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานการคลังตำแหน่งที่ 7 (งานจัดจ้าง)ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานการคลังตำแหน่งที่ 9 (งานบริหารทั่วไป)ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 1ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 2ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 3ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานธุรการประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 22 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรีประกาศเมื่อ : 22 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล. ๒ ชั้น ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างถนนเชื่อมภายในอาคารคอนกรีตฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมประกาศเมื่อ : 22 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ประกาศเมื่อ : 22 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พักคนเดินทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ดินแดง)ประกาศเมื่อ : 21 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลายเอกสารราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 21 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พักคนเดินทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ดินแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 21 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้างถนนลูกรัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปางประกาศเมื่อ : 20 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้างระบบประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปางประกาศเมื่อ : 20 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรีประกาศเมื่อ : 20 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล. ๒ ชั้น ตอกเสาเข็มพร้อมค่ารื้อถอนและถมดิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษประกาศเมื่อ : 20 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการเช่าคู่สายสื่อสารข้อมูลสำหรับเชื่อมโยงกับภูมิภาคเพื่อให้บริการประชาชน ประกาศเมื่อ : 20 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โฟล์ค หมายเลขทะเบียน อร-17 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 19 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ ฮุนไดร์ หมายเลขทะเบียน ฮว-6893 กทม ประกาศเมื่อ : 19 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง]ประกาศเมื่อ : 18 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ ศลส. ๒ ชั้น ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างถนนเชื่อมอาคารภายในคอนกรีต (ศคพ.นครพนม)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮก-6630 กทมประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและทดสอบสถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษประกาศเมื่อ : 14 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ"พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift And Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle Of Life) ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 14 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮจ-5817 กทม ประกาศเมื่อ : 14 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 13 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟท์แวร์ป้องกันมัลแวร์และไวรัส จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2ประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (web conference)ประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมระบบงานประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา่ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ป่ระจำปี ๒๕๖๑ โดย สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล.๒ ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตร อพม. ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ขอบเขตการสั่งซื้อของที่ระลึกประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2560
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด] ประกาศเมื่อ : 8 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุง/พัฒนา ระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ระบบพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเบาะแสแก้ปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้รับบริการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 7 ก.ย. 2560
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ประกาศเมื่อ : 7 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม]ประกาศเมื่อ : 7 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครประกาศเมื่อ : 7 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการมอบเงินเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557ประกาศเมื่อ : 7 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรือง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมระบบงานประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์] ของนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี...] ของนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (web conference)ประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ ฮุนไดร์ หมายเลขทะเบียน ฮว-6893 กทมประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ฮจ-3782 กทมประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ เบนซ์ ทะเบียน วฉ-3661 กทมประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ เซฟโรเรต หมายเลขทะเบียน สฮ-5481 กทมประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำม้นเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นช - 4899 สงขลาประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พศ.2561-2565) โครงการโรงเรียนเพียงหลวงประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวงประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร]ประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัมนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ตประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟท์แวร์ป้องกันมัลแวร์และไวรัส จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี]ประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผูู้้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 45 แผ่น/นาที สำหรับเช่าไว้ใช้ในราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่านประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (ซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เลี้ยงผู้รับบริการภายในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร)ประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร)ประกาศเมื่อ : 1 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การประกวดราคารถยนต์ ขอ งศูนย์ประสานงานฯป่าเด็งฯ จ.เพชรบุรีประกาศเมื่อ : 1 ก.ย. 2560
ร่างประกวดราคา/ประชาพิจารณ์ การประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 1 ก.ย. 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 1 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พี่ง จังหวัดสมุทรสาครประกาศเมื่อ : 1 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร)ประกาศเมื่อ : 31 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางประกาศเมื่อ : 30 ส.ค. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560 ประกาศเมื่อ : 30 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560ประกาศเมื่อ : 30 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือก การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า45แผ่น/นาทีสำหรับเช่าไว้ใช้ในราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 29 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศเมื่อ : 29 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2560
จัดซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ๊... จำนวน ๑ คัน ของศูน์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลาประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์รายวันประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2560
ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม การประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ : 24 ส.ค. 2560
เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๒ กล้อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ โดย.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลาประกาศเมื่อ : 24 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง โดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/พัฒนา ระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ระบบพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเบาะแสแก้ปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้รับบริการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี... โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักผู้รับบริการ คศล. ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมระบบงานประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (web conference)ประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ......... ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ ตามพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ โครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)จำนวน ๑๒ กล้อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี .... พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดเพชรบุรีประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย สถานค้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟแวร์ป้องกันมัลแวร์และไวรัส จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เลี้ยงดูผู้รับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยาประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ....แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาบรรทุกขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (๒๕.๑๐.๑๕.๐๐) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยาประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
(ร่าง) ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล.๒ ชั้น ตอกเสาเข็ม ขนาด ๑๘.๐๐X๒๔.๐๐ เมตร, ก่อสร้างถนนเชื่อมอาคารภายใน ..... โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี)ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร)ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) พร้องหลังคารถบรรทุก (โดย ศคพ.จ.มหาสารคาม)ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน (โดย ศคพ.จ.นครนายก) ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2560
จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)จำนวน 12 กล้อง โดยวิธีพิเศษ ของ นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลาประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (โดย สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขนาดความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 45 แผ่น/นาที สำหรับเช่าไว้ในราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศเมื่อ : 17 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ [โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดภูเก็ต]ประกาศเมื่อ : 17 ส.ค. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ [โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน]ประกาศเมื่อ : 17 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน [โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์]ประกาศเมื่อ : 17 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์[ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ]ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) พร้อมหลังคารถบรรทุก [ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร]ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน (โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย)ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาก่อสร้างอาคารเรือนนอนคนหลง จำนวน ๑ หลัง (โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย)ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี)ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ)ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2560
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) สำหรับจัดซื้อไว้ใช้ในราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศเมื่อ : 11 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงศาลพระประชาบดี พร้อมบริเวณภายใน และอาคารนอน จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 6 ก.ค. 2560
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่งประกาศเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่งประกาศเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและจอภาพขอบบาง จำนวน 3 รายการประกาศเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลพระประชาบดี พร้อมบริเวณภายใน และอาคารนอน จำนวน ๔ หลังประกาศเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและจอภาพขอบบาง จำนวน 3 รายการประกาศเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่งประกาศเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนและอาคารพยาบาล จำนวน ๒ หลัง โดยสถานคุ้มคองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีประกาศเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดืการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและจอภาพขอบบาง จำนวน 3 รายการประกาศเมื่อ : 9 มิ.ย. 2560
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว)กึ่งถาวร โดยวิธีพิเศษ นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลาประกาศเมื่อ : 18 พ.ค. 2560
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร ของนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีพิเศษประกาศเมื่อ : 16 พ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดืการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการปรับปรุงจอภาพและกล้อง พร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 11 เม.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดืการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงจอภาพและกล้อง พร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 11 เม.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดืการ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงจอภาพและกล้อง พร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศเมื่อ : 31 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุง/พัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารวัสดุ และระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการประกาศเมื่อ : 30 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ (๒๑ ชุด)โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 29 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (21 ชุด)ประกาศเมื่อ : 28 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจ้างโครงการปรับปรุง/พัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารวัสดุ และระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 28 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (21 ชุด) โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 17 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/พัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารวัสดุ และระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 17 มี.ค. 2560
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 6 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประกาศเมื่อ : 9 ก.พ. 2560
ประกาศศูนย์คุมครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน (โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพ ปีงบประมาณ 2560)ประกาศเมื่อ : 8 ก.พ. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด)ประกาศเมื่อ : 18 ม.ค. 2560
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงสาวไหม ก่อสร้างทางลาดยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 30 ธ.ค. 2559
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 27 ธ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลังประกาศเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559
(ร่าง)ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ธ.ค. 2559
(ร่าง)ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงสาวไหม ก่อสร้างทางลาดยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ธ.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลัง เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประกาศเมื่อ : 14 ธ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลังประกาศเมื่อ : 2 ธ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ จำนวน 20 หลัง (นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์)ประกาศเมื่อ : 23 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมซิลิโคนกระจกอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 18 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง (นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบฯ)ประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมซิลิโคนกระจกอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 9 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมซิลิโคนกระจกอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 7 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์เเห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ : 7 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน 7,600,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 4 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี)ประกาศเมื่อ : 2 พ.ย. 2559
คำสั่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๒๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 1 พ.ย. 2559
คำสั่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 1 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศเมื่อ : 1 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมซิลิโคนกระจกอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 28 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรือนนอน และปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 27 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศเมื่อ : 26 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าพร้อมติดตั้งและชุดม่านอากาศอาคารพ้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการประกาศเมื่อ : 25 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างบ้านพัก(๓๐.๒๒.๒๕.๐๑)ก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่จำนวน ๑๐ หลังประกาศเมื่อ : 25 ต.ค. 2559
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานีประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ จำนวน 10 หลังประกาศเมื่อ : 20 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าพร้อมติดตั้งและชุดม่านอากาศอาคารพ้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการประกาศเมื่อ : 18 ต.ค. 2559
ประกาศ นิคมสร้างตนเองลำปาว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านน้อยในนิคม จำนวน 10 หลังประกาศเมื่อ : 17 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (64 ชุด) โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 17 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง และก่อสร้างเรือนเพาะชำ จำนวน 10 หลังประกาศเมื่อ : 17 ต.ค. 2559
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขยายเวลลาวันดูสถานที่การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าพร้อมติดตั้งและชุดม่านอากาศอาคารพ้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559ประกาศเมื่อ : 14 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรือนนอน และปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 13 ต.ค. 2559
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ จำนวน 15 หลังประกาศเมื่อ : 12 ต.ค. 2559
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี)ประกาศเมื่อ : 12 ต.ค. 2559
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกาศเมื่อ : 12 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (64 ชุด)ประกาศเมื่อ : 11 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างโครงการ"พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 10 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านน้อยในนิคม จำนวน ๑๐ หลังประกาศเมื่อ : 10 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน ค.ส.ล. ๒ ชั้น ตอกเสาเข็ม พร้อมถมดิน จำนวน ๑ หลัง ประกาศเมื่อ : 10 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าพร้อมติดตั้ง และชุดม่านอากาศอาคารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 6 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (64 ชุด)ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2559
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมถมดิน จำนวน 1 หลัง (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด)ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2559
ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ จำนวน 20 หลัง นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก (ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมถมดิน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด)ประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ จำนวน 10 หลัง (นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์)ประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางในที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2559
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง)ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 27 ก.ย. 2559
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประกาศเมื่อ : 27 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจ้างบริการอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 27 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันกับโปรแกรมระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ประกาศเมื่อ : 27 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจ้างบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 26 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๓ หลัง (นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา)ประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ จำนวน 10 หลัง (นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา)ประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2559
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ จำนวน 20 หลัง (นิคมฯเชียงพิณ)ประกาศเมื่อ : 20 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันกับโปรแกรมระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ประกาศเมื่อ : 20 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 19 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ ประกาศเมื่อ : 16 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมถมดิน จำนวน 1 หลัง (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2559
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ๋ จ.ประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 14 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)ประกาศเมื่อ : 13 ก.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูง (ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำปาง)ประกาศเมื่อ : 10 ก.ย. 2559
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี)ประกาศเมื่อ : 9 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันกับโปรแกรมระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศเมื่อ : 9 ก.ย. 2559
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี)ประกาศเมื่อ : 7 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 45 แผ่น/นาที เพื่อใช้ในราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 27 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศเมื่อ : 7 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกค์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 2 ก.ย. 2559
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จ้างดำเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประกาศเมื่อ : 30 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 30 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเพื่อเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 45 แผ่น/นาที เพื่อใช้ในราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 27 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศเมื่อ : 23 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และกิจกรรมสัญจรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ชุด.“เพียงหลวง โรงเรียนนางฟ้าผู้ให้” โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 เม.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลและจัดทำระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประกาศเมื่อ : 18 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และกิจกรรมสัญจรเพื่อเผยเเพร่องค์ความรู้ ชุด"เพียงหลวง โรงเรียนนางฟ้าผู้ให้"ประกาศเมื่อ : 15 มี.ค. 2559
ประกาศพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติการ (War Room) และติดตั้งระบบสัญญานภาพและสัญญานเสียงชุดไมค์ประชุมประกาศเมื่อ : 8 มี.ค. 2559
ประกาศพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติการ (War Room) และติดตั้งระบบสัญญานภาพและสัญญานเสียงชุดไมค์ประชุม ประกาศเมื่อ : 8 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติการ (War Room) และติดตั้งระบบสัญญานภาพและสัญญานเสียงชุดไมค์ประชุม ประกาศเมื่อ : 19 ก.พ. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินงานจัดกิจกรรมแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2556 - 2557 ประจำปีงบประมาณ 2559ประกาศเมื่อ : 11 ม.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารที่ทำการ และปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประปา ของศูนย์พักพิงอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2ประกาศเมื่อ : 7 ม.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์เเห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 4 ม.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 28 ธ.ค. 2558
รายละเอียดโครงการก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ ในบริเวณที่ทำการนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานีประกาศเมื่อ : 17 ธ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 17 ธ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารที่ทำการ และปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประปา ของศูนย์พักพิงอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 15 ธ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ จำนวน ๓ หลังประกาศเมื่อ : 9 ธ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 8 หลัง (นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์)ประกาศเมื่อ : 9 ธ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองระบายน้ำพร้อมถนนเลียบคันคลอง ๑ ด้าน ระยะทาง ๘๕๐ เมตร โดยระบบ e-biddingประกาศเมื่อ : 2 ธ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ จำนวน 3 หลังประกาศเมื่อ : 2 ธ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์เเห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Human Potential Development for Increasing Effective Work) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ (นิคมฯปราสาท จ.สุรินทร์)ประกาศเมื่อ : 20 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารที่ทำการ และปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประปา ของศูนย์พักพิงอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 19 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 1 รายการ และสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 18 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เอกสารประกวดราคาโครงการจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 11 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะขีวิตหัวยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)ประกาศเมื่อ : 11 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย และรถฟาร์มแทรกเตอร์ สำหรับการจัดซื้อไว้ใช้ในราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 4 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 28 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับซ่อมแซมอาคารสำนักงานนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเมื่อ : 27 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 19 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมห้องประชุมและที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ศูนย์ส่งเสริมฯ ห้วยสัตว์ใหญ่)ประกาศเมื่อ : 13 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 12 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ของนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลาประกาศเมื่อ : 8 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 7 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบยืนยันตัวตนและระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)ประกาศเมื่อ : 6 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 6 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 24 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2559ประกาศเมื่อ : 22 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 2 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 21 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 3 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 21 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 5 (งานวางฏีกา ขบ.) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 7 (งานจัดซื้อ) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 8 (งานจัดจ้าง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 9 (งานจัดจ้าง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 6 (งานวางฏีกา บันทึกขบ.ค่าสารธารณูปโภค/จ้างเหมา) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 6 (งานวางฏีกา บันทึกขบ.ค่าสารธารณูปโภค/จ้างเหมา) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 8 (งานจัดจ้าง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 9 (งานจัดจ้าง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 10 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการสารคดีบอกเล่าเรื่องราวนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 10 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 1 (งานเงินยืม) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศเมื่อ : 9 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 2 (งานประกันสังคมและค่าตอบแทนพนักงานราชการ) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 9 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 3 (งานตรวจสอบใบสำคัญ) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 9 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 4 (งานวางฏีกา ขบ.) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 9 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยการเงินการคลัง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 9 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ บำบัดน้ำเสีย ระบบดับเพลิง และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 8 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการสารคดีธัญบุรีโมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 7 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณที่ทำการนิคมควรขนุน จังหวัดพัทลุงประกาศเมื่อ : 26 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 1 (งานเงินยืม) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 2 (งานประกันสังคมและค่าตอบแทนพนักงานราชการ) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 3 (งานตรวจสอบใบสำคัญ) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 4 (งานวางฏีกา ขบ.) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 5 (งานวางฏีกา ขบ.) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 6 (งานวางฏีกา บันทึกขบ.ค่าสารธารณูปโภค/จ้างเหมา) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 7 (งานจัดซื้อ) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 8 (งานจัดจ้าง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 9 (งานจัดจ้าง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 10 (งานบัญชี) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยการเงินการคลัง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 1 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 2 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 3 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ บำบัดน้ำเสีย ระบบดับเพลิง และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสารคดีธัญบุรีโมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 17 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 10 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ บำบัดน้ำเสีย ระบบดับเพลิง และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 10 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 4 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาขอทานแบบยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 4 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และงานปรับปรุงอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น1 และชั้น2 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 29 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และงานปรับปรุงอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น1 และชั้น2 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 29 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบยืนยันตัวตนและระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 29 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลังใหม่ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 29 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถยกขนย้ายสิ่งของ (รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งและตรวจเช็คระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 27 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และงานปรับปรุงอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น1 และชั้น2 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 23 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริการทางสังคมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ : 23 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อประชาชน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 22 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 22 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (นิคมสร้างตนเอง จ.ประจวบฯ)ประกาศเมื่อ : 20 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 20 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 20 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบริการทางสังคมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 20 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบยืนยันตัวตนและระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบยืนยันตัวตนและระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8i6ประกาศเมื่อ : 14 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงที่ทำการและงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 13 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาขอทานแบบยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 13 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรจุในถุงยีงชีพพระราชทาน จำนวน 4,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 13 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริการทางสังคมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 9 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลขอทาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 8 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถยกขนย้ายสิ่งของ (รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งและตรวจเช็คระบบประกาศเมื่อ : 8 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จ้างปรับปรุงสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 7 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และงานปรับปรุงอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น1 และชั้น2 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 7 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกาศเมื่อ : 1 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อประชาชน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 1 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 1 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบยืนยันตัวตนและระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 1 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 1 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 1 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบริการทางสังคมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 1 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 29 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด (นิคมสร้างตนเอง จ.ประจวบฯ)ประกาศเมื่อ : 25 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 23 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับบรรจุถุงยังชีพพระราชทานโครงการ หนึ่งใจ...เดียวกันประกาศเมื่อ : 22 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรจุในถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 4,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 19 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 15 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หลังประกาศเมื่อ : 20 พ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่งประกาศเมื่อ : 20 พ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บริเวณชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 14 พ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 30 เม.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน (กลุ่มงานเทคนิคและบริการ)ประกาศเมื่อ : 28 เม.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และซ่อมแซมอาคารพักอาศัยภายในศูนย์พักพิง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีประกาศเมื่อ : 9 เม.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเซ็นเซอร์บันไดเลื่อนประกาศเมื่อ : 9 เม.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 หลังประกาศเมื่อ : 18 มี.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการเสวนาคลังปัญญาประชาบดีและนิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงวัยสู่การพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืนประกาศเมื่อ : 2 มี.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 27 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวย 1 แห่ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 27 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อผ้าโทเรสีกรมท่า 210 เส้น หน้ากว้าง 58 นิ้ว จำนวน 4700 หลา ของศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการประกาศเมื่อ : 26 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบรอบ 2 เมษายน 2558 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 26 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตประกาศเมื่อ : 24 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น (8 ครอบครัว) พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี)ประกาศเมื่อ : 23 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 4 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คันประกาศเมื่อ : 3 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 6 ตำแหน่งประกาศเมื่อ : 3 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (Ip Camera) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 [ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน บางเสาธง]ประกาศเมื่อ : 3 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คันประกาศเมื่อ : 30 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาปรับปรุงระบบข้อมูลศูนย์ปฎิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 15 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการประกาศเมื่อ : 14 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (Ip Camera) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (๑๐ กล้อง) [บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี]ประกาศเมื่อ : 12 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (Ip Camera) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด [ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน บางเสาธง]ประกาศเมื่อ : 12 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี)ประกาศเมื่อ : 12 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 7 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดนักเรียนในโครงการ พส.ร่วมใจมอบชุดนักเรียนใหม่ให้น้องเพียงหลวงประกาศเมื่อ : 7 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 7 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) พร้อมการจัดส่ง จำนวน 6,892 หน่วยประกาศเมื่อ : 6 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านมิตรไมตรีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมถมดิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 6 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลูกรังซอย จำนวน 1 แห่ง (นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จ.สระบุรี)ประกาศเมื่อ : 6 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2558 งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสังคม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง (ศพส.2 กาญจนบุรี)ประกาศเมื่อ : 5 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียนของโรงเรียนเพียงหลวง 15ประกาศเมื่อ : 30 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาสังคม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาประกาศเมื่อ : 23 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 7 ตำแหน่งประกาศเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 29 (บางขุนเทียนและบางบอน)ประกาศเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน) เรื่อง สอบราคาซ้อกล้องวงจรปิด (IP Camera) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 17 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสังคม พร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรีประกาศเมื่อ : 17 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 17 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 17 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ ศูนย์ราชการ (บริเวณฝูงบิน 207) ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานประกาศเมื่อ : 11 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 8 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด IP Camera พร้อมอุปกรณ์จำนวน 12 กล้องประกาศเมื่อ : 4 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ ศูนย์ราชการ (บริเวณฝูงบิน 207) ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 3 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 3 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนนอน คสล.ชั้นเดียว (ตอกเสาเข็ม) พร้อมถมดิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 3 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2558 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 3 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 2 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการประกาศเมื่อ : 2 ธ.ค. 2557
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษประกาศเมื่อ : 1 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประกาศเมื่อ : 1 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาค่าปรับปรุงทางและสะพาน ระยะทาง 15 กิโลเมตรประกาศเมื่อ : 28 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาค่าปรับปรุงทางและสะพาน ระยะทาง 30 กิโลเมตรประกาศเมื่อ : 28 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบประกาศเมื่อ : 28 พ.ย. 2557
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 28 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 28 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)ประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (IP Camera) พร้อมอุปกรณ์ประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อของเล่นตามโครงการสนับสนุนการเสริมพัฒนาการเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 61,842 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 26 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 26 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับบรรจุในถุงพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2558 (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 75 จังหวัดอำนาจเจริญ)ประกาศเมื่อ : 24 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 21 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.และทางเดินเชื่อมอาคารพร้อมถมดินประกาศเมื่อ : 21 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2558 ประกาศเมื่อ : 21 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประกาศเมื่อ : 20 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 18 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลราชธานี)ประกาศเมื่อ : 17 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาวดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่องประกาศเมื่อ : 17 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาด 50 ปอนด์ ประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินงานซ่อมแซมและตรวจเช็ดบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด แบบรวมอ่ะใหล่ต่อปี ครั้งที่ 2ประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 แห่ง ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 47 จ.ระนอง)ประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการ (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 47 จ.ระนอง)ประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 47 จ.ระนอง)ประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ และงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบางทอง จังหวัดพังงา ในพระอุปถัมภ์ฯประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเด็ก จำนวน 2 หลัง (บ้านดาวกระจายและบ้านอัญชัน) ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณื จำนวน 16 ตัวประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 28 จ.ประจวบคีรีขันธ์)ประกาศเมื่อ : 12 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จ.นครราชสีมา)ประกาศเมื่อ : 11 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลูกรังสายซอย ระยะทาง 13.50 กม. (นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จ.สงขลา)ประกาศเมื่อ : 11 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 11 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนนอน คสล.ชั้นเดียว (ตอกเสาเข็ม) พร้อมถมดิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 10 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 10 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการประกาศเมื่อ : 10 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท)ประกาศเมื่อ : 10 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมถนนลูกรังสายซอย (นิคมสร้างตนเองเทพา จ.สงขลา)ประกาศเมื่อ : 7 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ (ครั้งที่ 2) นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศเมื่อ : 5 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม (นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง)ประกาศเมื่อ : 5 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 4,800 ตร.ม. (นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จ.สงขลา)ประกาศเมื่อ : 5 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานพิมพ์และงานบันทึกข้อมูล (นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง)ประกาศเมื่อ : 5 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คันประกาศเมื่อ : 5 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 8 อัตราประกาศเมื่อ : 5 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานช่วยงานการเงินและบัญชี (นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง)ประกาศเมื่อ : 5 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ (นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์)ประกาศเมื่อ : 5 พ.ย. 2557
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ประกาศเมื่อ : 3 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนนภายใน บ้านมิตรไมตรีพิษณุโลก จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 3 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 75 จังหวัดอำนาจเจริญ)ประกาศเมื่อ : 3 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลูกรังสายเมน โดยวิธีสอบราคา (นิคมท้ายเหมือง จ.พังงา)ประกาศเมื่อ : 31 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตำแหน่งที่ 1 (นิคมท้ายเหมือง จ.พังงา)ประกาศเมื่อ : 31 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ตำแหน่งที่ 2 (นิคมท้ายเหมือง จ.พังงา)ประกาศเมื่อ : 31 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเอกสารสิทธิ์และสินเชื่อ ตำแหน่งที่ 3 (นิคมท้ายเหมือง จ.พังงา)ประกาศเมื่อ : 31 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลูกรังสายเมน (นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์)ประกาศเมื่อ : 31 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (นิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก)ประกาศเมื่อ : 31 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องผลสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร (สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) จ.สงขลา)ประกาศเมื่อ : 30 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)ประกาศเมื่อ : 30 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 จังหวัดสงขลา)ประกาศเมื่อ : 29 ต.ค. 2557
ผลการสอบราคาจ้างเหมา ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี ในพระอุปถัมภ์ฯประกาศเมื่อ : 29 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ (นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์)ประกาศเมื่อ : 29 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 29 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 50 จังหวัดลพบุรี)ประกาศเมื่อ : 28 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลผู้รับการสงเคราะห์ประกาศเมื่อ : 28 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานพัสดุประกาศเมื่อ : 28 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๘ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)ประกาศเมื่อ : 27 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จ.อุบลราชธานี)ประกาศเมื่อ : 24 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 24 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จ.เชียงใหม่)ประกาศเมื่อ : 22 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกาศเมื่อ : 20 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลประกาศเมื่อ : 17 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และสำนักกิจการชาติพันธุ์ประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 15 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร (สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) จ.สงขลา)ประกาศเมื่อ : 15 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมประกาศเมื่อ : 13 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศเมื่อ : 13 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการ ประกาศเมื่อ : 13 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาล จำนวน1 หลัง งบประมาณประจำปี 2558ประกาศเมื่อ : 10 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการประกาศเมื่อ : 9 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนประกาศเมื่อ : 9 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมประกาศเมื่อ : 9 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยงานการเงินและบัญชีประกาศเมื่อ : 9 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลประกาศเมื่อ : 9 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สำนักกิจการชาติพันธุ์ สำนักพัฒนาสังคมประกาศเมื่อ : 8 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว โคกสลุง จังหวัดลพบุรี ในพระอุปถัมภ์ประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการฯประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ประกาศเมื่อ : 26 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2558ประกาศเมื่อ : 24 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร ภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหน่วยงานของกรมฯ ประจำปี2558ประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงานเจ้าหน้าที่และห้องประชุมศูนย์ศรีทวีรัก ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 58/2557ประกาศเมื่อ : 22 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557 การจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและฝึกอาชีพ จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรีประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2557 การจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ โรงจอดรถ และป้อมยาม ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 5/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศรีสังวาล จำนวน 1 หลัง ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 4/2557 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถยนต์ พร้อมปรับภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกวิชาชีพประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง คนสวนประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ (ชาย)ประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ณ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ณ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ณ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การสอบราคาอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 16 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯประกาศเมื่อ : 16 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ประจำปี 2557ประกาศเมื่อ : 16 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมกล้องวงจรปิดประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ตำแหน่งที่ 1)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ตำแหน่งที่ 2)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลอาคารตึกวัง และพระรูปประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างเทคนิค (ตำแหน่งที่ 1)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างเทคนิค (ตำแหน่งที่ 2)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้ใช้บริการในความอุปการะ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 29 (เขตบางบอน,บางขุนเทียน)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 11 (เขตลาดกระบัง)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 2 (เขตมีนบุรี)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 3 วัยฯ ดินแดง กรุงเทพฯประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 1 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 2 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม (ตำแหน่งที่ 2)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการตามกลุ่มเป้าหมาย (ตำแหน่งที่ 4)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม (ตำแหน่งที่ 1)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการตามกลุ่มเป้าหมาย (ตำแหน่งที่ 3)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการตามกลุ่มเป้าหมาย (ตำแหน่งที่ 2)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการตามกลุ่มเป้าหมาย (ตำแหน่งที่ 1)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการตามกลุ่มเป้าหมาย ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง (ตำแหน่งที่ 2) ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง (ตำแหน่งที่ 1) ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 10 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลประกาศเมื่อ : 10 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 8 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักเจ้าหน้าที่ (นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จ.สระบุรี)ประกาศเมื่อ : 8 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ (สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จ.เพชรบุรี)ประกาศเมื่อ : 8 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่ จำนวน 735 ตร.ม. (สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จ.ปทุมธานี)ประกาศเมื่อ : 8 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งสายสัญญานระบบคอมพิวเตอร์ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ อาคารชัยสมรภูมิและตึกดรุณวิถีประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สำนักผู้เชี่ยวชาญ)ประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ B1 เป็นห้องปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรีประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่ 1)ประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการคุ้มครองประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2557
สอบราคาจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจรภายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหน่วยงานของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดทำโครงการเติมพลังรักรางวัลเชิดชูเกียรติ "ลายน้ำทอง"ประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 30 เครื่องประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงดูคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 2 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ประกาศเมื่อ : 2 ก.ย. 2557
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการประกาศเมื่อ : 29 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ประกาศเมื่อ : 26 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 26 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้ดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) พร้อมการจัดส่ง จำนวน 1,061 หน่วยประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวางประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ประจำปี 2557ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวางประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับการสงเคราะห์ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานวางฏีกา,บันทึกขบ.,ค่าสาธารณูปโภคจ้างเหมา)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานจัดจ้าง)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานจัดซื้อ)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานตรวจสอบใบสำคัญ)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานบัญชี)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานประกันสังคมและค่าตอบแทนพนักงานราชการ)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานวางฎีกา,ขบ.)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานวางฎีกา,บันทึกขบ.)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยการเงินการคลังประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าบริการประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่ 1)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่ 2)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่ 3)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานเงินยืม)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2557
สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี งบประมาณประจำปี 2558ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี 2558ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการประกาศเมื่อ : 14 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 03/2557 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแม่และเด็ก พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง (จ.นนทบุรี)ประกาศเมื่อ : 13 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เอกสารสอบราคาจ้าง"จัดทำหนังสือสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างการเรียนรู้และค่านิยมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"ประกาศเมื่อ : 6 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ประกาศเมื่อ : 4 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมรสช็อคโกแลตพร้อมการจัดส่ง จำนวน 1,192 หน่วยประกาศเมื่อ : 4 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประกาศเมื่อ : 30 ก.ค. 2557
สอบราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กพร้อมการจัดส่ง จำนวน 25 รายการประกาศเมื่อ : 29 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินตามโครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน (ชุมชนเมือง)ประกาศเมื่อ : 28 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเมื่อ : 22 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลังประกาศเมื่อ : 21 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเด็ก มะลิวัลย์ ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีประกาศเมื่อ : 18 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ พส.ร่วมใจสร้างพลังรักประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 18 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หลังประกาศเมื่อ : 18 ก.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ประกาศเมื่อ : 18 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักเเห่งครอบครัวฯ ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 12/2557ประกาศเมื่อ : 18 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการบ้านพักเด็กและครอบครัว บริการทันที 24 ชั่วโมงประกาศเมื่อ : 17 ก.ค. 2557
ประกาศเรื่องสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมรสช็อคโกแลตพร้อมการจัดส่ง จำนวน 1,192 หน่วยประกาศเมื่อ : 15 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ"เสริมสร้างคุณภาพเด็กไทยมีวินัยอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 2" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 8 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาสังคม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 1 ก.ค. 2557
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการก่อสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3)ประกาศเมื่อ : 1 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเเห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 26 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักเเห่งครอบครัวฯประกาศเมื่อ : 25 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักเเห่งครอบครัวฯ ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 12/2557ประกาศเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการประกาศเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพร้อมติดตั้งเพื่อจัดตั้งแผนกน้ำดื่มบรรจุภาชนะที่ปิดมิดชิดประกาศเมื่อ : 16 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 02/2557 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแม่และเด็ก พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง (จ.นนทบุรี)ประกาศเมื่อ : 11 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดำเนินมหกรรม" ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2557 " เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถประกาศเมื่อ : 11 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จ้างดำเนินงานโครงการสารคดีนวัตกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศประกาศเมื่อ : 9 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 01/2557 ประกวดราคาซื้อเรือยนต์ไม้เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า จำนวน 1 ลำ (จ.นนทบุรี)ประกาศเมื่อ : 2 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จ.นนทบุรี)ประกาศเมื่อ : 30 พ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศูนย์พักพิง 4 มุมเมือง (ธัญบุรี) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 29 พ.ค. 2557
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเพื่อสนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กพร้อมจัดส่ง จำนวน 25 รายการประกาศเมื่อ : 20 พ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหารย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหารย์แห่งชีวิต(Miracle of life)ประจำปี 2557 ประกาศเมื่อ : 14 พ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานมหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 14 พ.ค. 2557
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและค่าถมดินปรับพื้นที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2)ประกาศเมื่อ : 12 พ.ค. 2557
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 8 พ.ค. 2557
รายงานผลการประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและค่าถมดินปรับพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง (ครั้งที่2)ประกาศเมื่อ : 6 พ.ค. 2557
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ พม 2/2557 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและค่าถมดินปรับพื้นที่ประกาศเมื่อ : 24 เม.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหารย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหารย์แห่งชีวิต(Miracle of life)ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประกาศเมื่อ : 10 เม.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตโครงการสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนประกาศเมื่อ : 9 เม.ย. 2557
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดระนอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและค่าถมดินปรับพื้นที่ประกาศเมื่อ : 9 เม.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 114 เครื่องประกาศเมื่อ : 4 เม.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระวางแผนที่ฯประกาศเมื่อ : 4 เม.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 5"ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2557ประกาศเมื่อ : 2 เม.ย. 2557
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 28 มี.ค. 2557
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและค่าถมดินปรับพื้นที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 24 มี.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์)ประกาศเมื่อ : 21 มี.ค. 2557
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 18 มี.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดดูแลบริเวณอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ บริเวณศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 17ประกาศเมื่อ : 14 มี.ค. 2557
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ พม 1/2557 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและค่าถมดินปรับพื้นที่ประกาศเมื่อ : 14 มี.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และติดตั้ง พร้อมวางระบบคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 3 รายการประกาศเมื่อ : 28 ก.พ. 2557
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 26 ก.พ. 2557
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและค่าถมดินปรับพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง ณ หมู่ที่ 1 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 26 ก.พ. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดี และนิทรรศการภูมิปัญญา 4 ภาคประกาศเมื่อ : 18 ก.พ. 2557
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ พล.013/2557 การจ้างก่อสร้างอาคารบ้านมิตรไมตรีพิษณุโลก และสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่งประกาศเมื่อ : 13 ก.พ. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวศรีจุฬา จังหวัดนครนายก ในพระอุปถัมภ์ฯประกาศเมื่อ : 10 ก.พ. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 6 ก.พ. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 ชั้น 2ประกาศเมื่อ : 6 ก.พ. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง case ของศูนย์อำนวยการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประกาศเมื่อ : 6 ก.พ. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 101 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 6 ก.พ. 2557
ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและค่าถมดินปรับพื้นที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง)ประกาศเมื่อ : 31 ม.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 29 ม.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลชาติพันธุ์ 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 29 ม.ค. 2557
ประกวดราคาจ้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 29 ม.ค. 2557
ประกาศเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และติดตั้ง พร้อมวางระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เด็กในสถาบัน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 23 ม.ค. 2557
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ พม 1/2557 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงประกาศเมื่อ : 23 ม.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 1 แห่ง (ศูนย์ศรีทวีรัก)ประกาศเมื่อ : 17 ม.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่เปิดซอง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลชาติพันธุ์ 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 16 ม.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 101 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 16 ม.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่รับเอกสาร ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลชาติพันธุ์ 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 13 ม.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลชาติพันธุ์ 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 6/2557ประกาศเมื่อ : 8 ม.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบข้อมูลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและจัดหาเครื่องสแกนเนอร์ประกาศเมื่อ : 7 ม.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ประกาศเมื่อ : 6 ม.ค. 2557
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 6 ม.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557ประกาศเมื่อ : 3 ม.ค. 2557
ประกาศกรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตงาน ( TOR ) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น ตอกเสาเข็มพร้อมถมดินจำนวน 1 หลัง ของสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีประกาศเมื่อ : 1 ม.ค. 2513
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็ก ปี ๒๕๕๓ประกาศเมื่อ : 1 ม.ค. 2513
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับการฝึกอบรม ปี ๒๕๕๓ประกาศเมื่อ : 1 ม.ค. 2513
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๒ประกาศเมื่อ : 1 ม.ค. 2513
     
     
     

ประชาพิจารณ์

     
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2ประกาศเมื่อ : 1 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 12 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๑ประกาศเมื่อ : 11 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประชาพิจารณ์โครงการ"พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift And Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle Of Life) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประชาพิจารณ์โครงการจ้างดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559ประกาศเมื่อ : 26 ส.ค. 2559
ประชาพิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2559
ประชาพิจารณ์ร่างประกวดสอบราคาจ้างทำเว็บไซต์การรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนประกาศเมื่อ : 18 มิ.ย. 2556
ประชาพิจารณ์ร่างประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนที่ หรือรถพยาบาล (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 3 คันประกาศเมื่อ : 15 พ.ค. 2555
ประชาพิจารณ์ร่างร่างรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และข้อกำหนดการพัฒนาโปรแกรมระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 5 เม.ย. 2555
ประชาพิจารณ์ร่างประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2554
ประชาพิจารณ์ร่างประกาศกรม พัฒนาสังคมและสวัสดืการ เรื่อง ร่างขอบเขตงาน ( TOR ) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น ตอกเสาเข็มพร้อมถมดินจำนวน 1 หลัง ของสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีประกาศเมื่อ : 24 มี.ค. 2554
ประชาพิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับการฝึกอบรม ปี ๒๕๕๓ประกาศเมื่อ : 24 มี.ค. 2554
ประชาพิจารณ์ร่างประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดืการ เรื่อง ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะยานพาหนะประกาศเมื่อ : 24 มี.ค. 2554
     
     
     
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเมื่อ : 1 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 12 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๑ประกาศเมื่อ : 11 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการ"พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift And Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle Of Life) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559ประกาศเมื่อ : 26 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และกิจกรรมสัญจรเพื่อเผยเเพร่องค์ความรู้ ชุด"เพียงหลวง โรงเรียนนางฟ้าผู้ให้"ประกาศเมื่อ : 7 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์เเห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 19 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Human Potential Development for Increasing Effective Work) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 17 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและTORโครงการจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 4 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างคุณลักษณะ (TOR) ประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)ประกาศเมื่อ : 9 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)ประกาศเมื่อ : 6 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบยืนยันตัวตนและระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 28 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการสารคดีบอกเล่าเรื่องราวนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)ประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการสารคดีธัญบุรีโมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 5 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและTORงานจัดจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ บำบัดน้ำเสีย ระบบดับเพลิง และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingประกาศเมื่อ : 3 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและTORโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 20 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและTORโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 10 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและTORจ้างโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาขอทานแบบยั่งยืน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 6 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและTORโครงการประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและTORโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลขอทาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 2 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและTORโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริการทางสังคมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 2 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและTORโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 30 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาและTORจ้างปรับปรุงสถาบันพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 30 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบยืนยันตัวตนและระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อประชาชน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 มิ.ย. 2558
กาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบริการทางสังคมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบรอบ 2 เมษายน 2558 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 20 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอบเขตของงานTORโครงการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 25 ธ.ค. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 1 ธ.ค. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 28 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558ประกาศเมื่อ : 27 พ.ย. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)(ครั้งที่ 1) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลาประกาศเมื่อ : 24 พ.ย. 2557
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 20 พ.ย. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ครั้งที่ 1) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลาประกาศเมื่อ : 19 พ.ย. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่)ประกาศเมื่อ : 19 พ.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้ดซื้อของเล่นตามโครงการสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 19 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2558ประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้ดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 28 ต.ค. 2557
ประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้ดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 28 ต.ค. 2557
ร่างขอบเขตงาน ( TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนนอน คสล.ชั้นเดียว (ตอกเสาเข็ม) พร้อมถมดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี)ประกาศเมื่อ : 28 ต.ค. 2557
ประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้ดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 17 ต.ค. 2557
ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคางาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ โรงจอดรถ และป้อมยาม ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2557
ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคางาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและฝึกอาชีพ จำนวน 1 หลัง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอน คศล. ชั้นเดียวจำนวน 2 หลัง ณ บริเวณศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 รอบประกาศเมื่อ : 12 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานTORและเอกสารประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานTORและเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานTORและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(TOR) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน 1 หลังประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอบเขตของงานTORโครงการเติมพลังรักรางวัลเชิดชูเกียรติ"ลายน้ำทอง"กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอบเขตของงาน TOR ราคาจ้างดำเนินโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ประจำปี 2557ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอบเขตของงาน(TOR)งานจ้าง"จัดทำหนังสือสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างการเรียนรู้และค่านิยมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"ประกาศเมื่อ : 6 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานTORและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 5 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอบเขตของงานTORจ้างติดตั้งม่านปรับแสง สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กประกาศเมื่อ : 30 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ พส.ร่วมใจสร้างพลังรักประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 10 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศร่างTOR และเอกสารประกวดราคาโครงการ"เสริมสร้างคุณภาพเด็กไทย มีวินัยอย่างสร้างสรรค์" ปี2ประกาศเมื่อ : 26 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเเห่งประเทศไทยประจำปี 2557ประกาศเมื่อ : 20 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานTORโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักเเห่งครอบครัวฯ ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 12 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานTORโครงการสารคดีนวัตกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศประกาศเมื่อ : 9 มิ.ย. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและค่าถมดินปรับพื้นที่ (ครั้งที่ 2)ประกาศเมื่อ : 24 เม.ย. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างดำเนินงานมหกรรม ประกาศเมื่อ : 22 เม.ย. 2557
ประกาศขอบเขตของงาน TOR เรื่อง โครงการสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนประกาศเมื่อ : 9 เม.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) เรื่อง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 114 เครื่องประกาศเมื่อ : 4 เม.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหารย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหารย์แห่งชีวิต(Miracle of life)ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 4 เม.ย. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และเอกสารประกวดราคา โครงการพัฒนาเยาวชนตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 5"ประกาศเมื่อ : 28 มี.ค. 2557
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดี และนิทรรศการภูมิปัญญา 4 ภาคประกาศเมื่อ : 18 ก.พ. 2557
ขอบเขตของงาน(TOR)โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกประกาศเมื่อ : 10 ก.พ. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านประกาศเมื่อ : 6 ก.พ. 2557
ร่างขอบเขตงาน (TOR)ครั้งที่ 1 งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ของบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลำพูนประกาศเมื่อ : 29 ม.ค. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 งานก่อสร้างอาคารบ้านมิตรไมตรีพิษณุโลกและสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 24 ม.ค. 2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงประกาศเมื่อ : 23 ม.ค. 2557
ประกาศร่างขอบเขต (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 101 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ (ร่างเอกสารประกวดราคา)ประกาศเมื่อ : 10 ม.ค. 2557
ประกาศร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 101 เครื่อง ด้วยวิธีการอิล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 10 ม.ค. 2557
ประกาศร่างขอบเขต (TOR) ครั้งที่ 3 และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และติดตั้ง พร้อมวางระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เด็กในสถาบัน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกประกาศเมื่อ : 9 ม.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างโครงการ Thailand social expo 2018 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 86 ชุดและเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์รับบริจาค เพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน (โกดัง)ประกาศเมื่อ : 6 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 6 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิธีเปิดศูนย์รับบริจาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 6 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านสร้างโอกาสอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 5 มิ.ย. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 4 มิ.ย. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพียงหลวง หนึ่งใจ...เดียวกัน ผ่านสื่อโทรทัศน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 4 มิ.ย. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพียงหลวง หนึ่งใจเดียวกัน ผ่านสื่อโทรทัศน์ประกาศเมื่อ : 4 มิ.ย. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 1 พ.ค. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 19 เม.ย. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 30 มี.ค. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพร้อมจัดส่งแผ่นพับและโพสเตอร์การประชาสัมพันธ์การับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 8 มี.ค. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างปรับปรุงติดตั้งหัวจ่ายลมเย็น จำนวน 8 รายการ 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 27 ก.พ. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงประกาศเมื่อ : 20 ก.พ. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 8 ก.พ. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมทาสีภายใน อาคารนอน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเมื่อ : 6 ก.พ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาการรวมกลุ่มของคนไทยด้ารการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มประเทศสเเกนดิเนเวียประกาศเมื่อ : 24 ม.ค. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำเข้าข้อมูลผู้ใช้บริการภายใต้โครงการ Family Dataประกาศเมื่อ : 16 ม.ค. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างดำเนินโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดี อพม. จิตอาสา รู้คุณค่าแทนคุณแผ่นดิน ผ่านสื่อโทรทัศน์ประกาศเมื่อ : 8 ม.ค. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประจำปี 2561 ผ่านสื่อออนไลน์ประกาศเมื่อ : 8 ม.ค. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างโครงการจัดงานแถลงข่าวงานการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จย่า เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 2560ประกาศเมื่อ : 3 ม.ค. 2561
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างโครงการจัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนพัฒนาผู้แสดงความสามารถประกาศเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างในโครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace ยุค 4.0ประกาศเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560ประกาศเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างออกแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ประกาศเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการประกาศเมื่อ : 1 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ โฟล์ค หมายเลขทะเบียน ฮย-4599 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 23 พ.ย. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างออกแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันประกาศเมื่อ : 22 พ.ย. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย พื้นทรายล้าง หินแกรนิตประกาศเมื่อ : 10 พ.ย. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างดำเนินการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชุด เพียงหลวงตามรอยพ่ออย่างพอเพียงประกาศเมื่อ : 9 พ.ย. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพิมพ์วารสาร สานสร้างสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปีงบประมาณ 2561ประกาศเมื่อ : 7 พ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดืการ เรื่อง ราคากลางซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2ประกาศเมื่อ : 1 พ.ย. 2560
ตารางแสดงราคากลางซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภควัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปี 2561 (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)ประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 12 ต.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ธัญบุรีโมเดล และผลิตภัณฑ์ทอฝัน By พม.ประกาศเมื่อ : 9 ต.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เปิดบ้านมิตรไมตรีห้วยขวางประกาศเมื่อ : 6 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการและขอบเขตการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการประกาศเมื่อ : 31 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน 79 ชิ้นประกาศเมื่อ : 31 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างทำโล่สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560ประกาศเมื่อ : 30 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่พร้อมอะไหล่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์รายวันประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างโครงการปรับปรุง/พัฒนา ระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ระบบพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเบาะแสแก้ปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้รับบริการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ดำเนินงานโครงการจัดนิทรรศการมีชีวิตและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๑๕ ปี สรรค์สร้างสู่เส้นทาง “นวัตกรรม” (DSDW Innovation) ประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (web coference)ประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมระบบงานประกาศเมื่อ : 22 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟแวร์ป้องกันมัลแวร์และไวรัส จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครื่องเสียงภายในศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง บริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซค์และการบุกรุกเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง บริการอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 21 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การหยุดให้ทานแก่ผู้ทำการขอทานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น และอพม. ดีเด่นพิเศษประจำปี 2560ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขนาดความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 45 แผ่น/นาที สำหรับเช่าไว้ในราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 27 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561ประกาศเมื่อ : 17 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หยุดการให้เงินขอทานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ประกาศเมื่อ : 17 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดืการ เรื่อง ราคากลางซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการจ่้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผังการใช้ประโยชน์พื้นที่และโครงการต้นแบบศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างดำเนินโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปัน ที่ยิ่งใหญ่ Shift.and.share”.ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle.of.Life).ประจำปี ๒๕๖๑ประกาศเมื่อ : 11 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างดำเนินงานโครงการผลิตคู่มือปฏิบัติงานฯ และโครงการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศเมื่อ : 11 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างจัดงานแถลงข่าวงาน Start Up SE ธัญบุรีโมเดล ระยะที่ ๒ ประกาศเมื่อ : 4 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการผลิตและประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน คนขอทาน (บ้านน้อยในนิคม เฟส ๒)ประกาศเมื่อ : 4 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดทำชุดสื่อการเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกาศเมื่อ : 1 ส.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประกาศเมื่อ : 27 ก.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างพิมพ์คู่มือและแผ่นพับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ประกาศเมื่อ : 17 ก.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายไทย อังกฤษ พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559ประกาศเมื่อ : 29 มิ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ออกแบบจัดพิมพ์หนังสือ สังคมภิวัฒน์อาเซียน และหนังสือ ร่วมรากอาเซียนประกาศเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างในโครงการผลิต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดี อพม. พลังอาสาสมัคร พลังแผ่นดิน ผ่านสื่อโทรทัศน์ประกาศเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่งประกาศเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดืการ เรื่อง ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและจอภาพขอบบาง จำนวน 3 รายการประกาศเมื่อ : 9 มิ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขาประกาศเมื่อ : 8 มิ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศเมื่อ : 7 มิ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างโครงการจัดงานประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2559ประกาศเมื่อ : 1 มิ.ย. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดงานโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงาน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแห่งชาติ และ Star Up SE ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านสื่อโทรทัศน์ประกาศเมื่อ : 29 พ.ค. 2560
ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนงาน “ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแห่งชาติ” และ “Start Up SE” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผ่านสื่อโทรทัศน์ประกาศเมื่อ : 22 พ.ค. 2560
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560 ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์รายวันประกาศเมื่อ : 22 พ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างโครงการ หนึ่งใจเดียวกัน สานฝันงานตามพระดำริ ยึดมิติความพอเพียงประกาศเมื่อ : 16 พ.ค. 2560
จ้างโครงการเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559ประกาศเมื่อ : 2 พ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างดำเนินโครงการจัดงาน 10 ปี แห่งการแบ่งปันรางวัลประชาบดีประกาศเมื่อ : 21 เม.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างทำเล่มสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙ประกาศเมื่อ : 5 เม.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๕๙ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 3 เม.ย. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดืการ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงจอภาพและกล้อง พร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.)ประกาศเมื่อ : 31 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องรับรองผู้บริหารชั้น 6 เป็นห้องประชุม และปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6 ในห้องอธิบดีเป็นห้องรับรองผู้บริหารประกาศเมื่อ : 30 มี.ค. 2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ PhiangLuang Shine to Share 2017ประกาศเมื่อ : 29 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 3 ตัว, เก้าอี้ประชุม จำนวน 21 ตัว, โต๊ะกลางไม้สักแท้ทำสีทอง จำนวน 5 ตัว และเก้าอี้ไม้สักแท้ทำสีทอง จำนวน 9 ตัว ประกาศเมื่อ : 28 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการประกาศเมื่อ : 27 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (21 ชุด) โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 17 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/พัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารวัสดุ และระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 17 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อโฟล์ค หมายเลขทะเบียน อร-8444 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 10 มี.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางถ่ายเอกสารแบบระวางแผนที่ขาว-ดำ (ขนาดA1) และสแกนแผนที่ขาว-ดำ-สี (ขนาดA1)ประกาศเมื่อ : 3 มี.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดกระบี่)ประกาศเมื่อ : 28 ก.พ. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 27 ก.พ. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 27 ก.พ. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์"ผลิตภัณฑ์ Bag Again ปันฝัน ธัญบุรีโมเดล และผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล"ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่งประกาศเมื่อ : 17 ก.พ. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดจ้างติดตั้งPartitionกั้นฝ่ายบริหารทั่วไป กั้นกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง กั้นห้องสมุดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และห้องรับรองผู้เกษียญอายุราชการประกาศเมื่อ : 14 ก.พ. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการประกาศเมื่อ : 3 ก.พ. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างในโครงการเชิญชูเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครประจำปี 2560ประกาศเมื่อ : 2 ก.พ. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อโฟล์ค หมายเลขทะเบียน อร-17 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 26 ม.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ผ่านสื่อวิทยุประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกาศเมื่อ : 19 ม.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำถุงผ้าสำหรับบรรจุสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,800 ใบประกาศเมื่อ : 13 ม.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 9 ม.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำถุงผ้าสำหรับบรรจุสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,800 ใบประกาศเมื่อ : 6 ม.ค. 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการประกาศเมื่อ : 9 ธ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลังประกาศเมื่อ : 2 ธ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงจัดงานพิธีลงนามและแถลงข่าวการทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประกาศเมื่อ : 29 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมพลังและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ในภาวะยากลำบาก และผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559ประกาศเมื่อ : 28 พ.ย. 2559
ตารางแสดงราคากลางโครงการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง (นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี)ประกาศเมื่อ : 18 พ.ย. 2559
ตารางแสดงราคากลางโครงการ ซ่อมถนนลูกรัง จำนวน ๑ แห่ง ระยะทาง ๕ กิโลเมตร (นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี)ประกาศเมื่อ : 18 พ.ย. 2559
ตารางแสดงราคากลางโครงการ ก่อสร้างเรือนเพาะชำ จำนวน ๑๐ หลัง (นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี)ประกาศเมื่อ : 18 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ โฟล์ค หมายเลขทะเบียน อร-17 กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 11 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตราประกาศเมื่อ : 7 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประเภทงานบ้าน จำนวน 5 รายการประกาศเมื่อ : 7 พ.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและพัฒนาสังคม กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา)ประกาศเมื่อ : 1 พ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมซิลิโคนกระจกอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 28 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 1 อัตราประกาศเมื่อ : 27 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่องประกาศเมื่อ : 25 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารนอน 3 ชั้น จำนวน 2 หลังประกาศเมื่อ : 20 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศเมื่อ : 19 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานดูแลห้องสมุด จำนวน 1 อัตราประกาศเมื่อ : 19 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 8 รายการประกาศเมื่อ : 17 ต.ค. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าพร้อมติดตั้ง และชุดม่านอากาศอาคารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยววิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 6 ต.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำถุงผ้าสำหรับบรรจุสิ่งของพระราชทานประกาศเมื่อ : 5 ต.ค. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (64 ชุด) โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการ"พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift And Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle Of Life) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานดูแลผู้รับการสงเคราะห์/พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบีประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างทำบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถและบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559ประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อแบ็คดรอปทรัส (Truss backdrop) แบบ U คว่ำ จำนวน 1 ชุดประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์ในพิธีลงนามความร่วมมือและการแถลงข่าวของรัฐบาลด้านการส่งเสริมและการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ตามโครงการประชาสังคมเข้มแข็งสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ประกาศเมื่อ : 21 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการผลิตและจัดพิมพ์วารสาร "สานสร้างสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศเมื่อ : 20 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างบริการอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 14 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเชิกชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี 2559ประกาศเมื่อ : 13 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางงานจ้างบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)ประกาศเมื่อ : 13 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันกับโปรแกรมระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศเมื่อ : 9 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการ พลังสุข สร้างสรรค์ ยั่งยืน สู่ Happy Workplace ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนภาวะองค์กรประกาศเมื่อ : 8 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 - 2557ประกาศเมื่อ : 7 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางซื้อต้นไม้และอุปกรณ์เพื่อตกแต่งสถานที จำนวน 53 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 6 ก.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 29 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อค่าของที่ระลึก สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 95 ชิ้น โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 29 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559ประกาศเมื่อ : 26 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำโล่สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประกาศเมื่อ : 24 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 45 แผ่น/นาที สำหรับเช่าไว้ใช้ในราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 27 เครื่่อง ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศเมื่อ : 23 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสำหรับสูบบุหรี่ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางดำเนินการจัดทำพิธีบวงสรวงและเครื่องสังเวยประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างโครงการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสืองดงามตามวิถี สร้างชีวีที่พอเพียงประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างจัดเตรียมโต๊ะวางเครื่องสักการะ เต๊นท์ เก้าอี้ พรมปูพื้น และเครื่องเสียง สำหรับดำเนินการจัดงานวันคล้ายสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการ พส. สร้างสรรค์ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกาศเมื่อ : 16 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมประกาศเมื่อ : 10 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางพิมพ์หนังสือคู่มือการรับรองการเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ประกาศเมื่อ : 8 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ประกาศเมื่อ : 4 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน คนขอทาน (บ้านน้อยในนิคม) ผ่านสื่อโทรทัศน์ประกาศเมื่อ : 3 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีการตกลงราคาประกาศเมื่อ : 2 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานปณิธาน สวัสดิการเพื่อประชาชน"ประกาศเมื่อ : 27 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 12 ก.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการบริเวณด้านนอกห้องรับรองชั้น 2ประกาศเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีสตกลงราคาประกาศเมื่อ : 10 มิ.ย. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 7 มิ.ย. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ประกาศเมื่อ : 2 มิ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดทำรายงานประจำปี 2559 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 31 พ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559 ผ่านสื่อออนไลน์ประกาศเมื่อ : 27 พ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางงานจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559ประกาศเมื่อ : 26 พ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ผ่านสื่อโทรทัศน์ (รูปแบบรายการสนทนา)ประกาศเมื่อ : 23 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เข้าคลังพัสดุ) ด้วยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 23 พ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลาง จัดทำป้ายชื่อ ป้ายแผนผัง ทำเนียบผู้บริหารและบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศเมื่อ : 19 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 18 พ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557ประกาศเมื่อ : 18 พ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างจัดทำภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระเจ้าหน้าที่ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่ิองในเทศการวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2559ประกาศเมื่อ : 11 พ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเพียงหลวงรวมใจ สานสายใยพระดำริ ราษฏร์ปิติชีวิตพอเพียง จังหวัดสระเเก้วประกาศเมื่อ : 28 เม.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดทำคู่มือเสริมสร้างความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดประพฤติมิชอบประกาศเมื่อ : 26 เม.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางซ่อมแซมบล็อคนำทางคนพิการทางสายตา ประกาศเมื่อ : 25 เม.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 7 เม.ย. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 1 เม.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 6ประกาศเมื่อ : 22 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างดำเนินการผลิตวีดีทัศน์ Move Together มุ่งมั่นสู่เป้าหมายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 21 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างดำเนินการออกแบบผลิตและประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกประกาศเมื่อ : 21 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลและจัดทำระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประกาศเมื่อ : 18 มี.ค. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 17 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเพียงหลวงร่วมใจ สานสายใยพระดำริ ราษฏร์ปิติชีวิตพอเพียง จังหวัดสระแก้วประกาศเมื่อ : 16 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างซ่อมแซมในอาคารกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขาประกาศเมื่อ : 15 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 15 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 11 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 11 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และกิจกรรมสัญจรเพื่อเผยเเพร่องค์ความรู้ ชุด"เพียงหลวง โรงเรียนนางฟ้าผู้ให้"ประกาศเมื่อ : 3 มี.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 24 ก.พ. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเปิดตัวประกาศเมื่อ : 23 ก.พ. 2559
ประกาศพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางพิมพ์แผ่นพับและโปสเตอร์ พร้อมจัดส่งประกาศเมื่อ : 19 ก.พ. 2559
ประกาศพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติการ (War Room) และติดตั้งระบบสัญญานภาพและสัญญานเสียงชุดไมค์ประชุมประกาศเมื่อ : 17 ก.พ. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจองค์กรสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศเพื่อจัดทำทำเนียบองค์กรสวัสดิการสังคมไทยในต่างประเทศพื้นที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประกาศเมื่อ : 17 ก.พ. 2559
ประกาศพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมประกาศเมื่อ : 15 ก.พ. 2559
ประกาศพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้งทำเล่มสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 12 ก.พ. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 26 ม.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมกลไกการจัดสวัสดิการสังคมผ่านสื่อโทรทัศน์ประกาศเมื่อ : 21 ม.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารที่ทำการ และปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประปา ของศูนย์พักพิงอ่อนนุช กรุงเทพมหานครประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลาง สอบราคาจ้างดำเนินงานจัดกิจกรรมแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2556 - 2557 ประจำปีงบประมาณ 2559ประกาศเมื่อ : 11 ม.ค. 2559
ประกาศพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ โดยวิธีกรณีพิเศษประกาศเมื่อ : 5 ม.ค. 2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการตกลงราคาประกาศเมื่อ : 3 ธ.ค. 2558
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีการตกลงราคาประกาศเมื่อ : 2 ธ.ค. 2558
ประกาศพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ โดยวิธีกรณีพิเศษประกาศเมื่อ : 1 ธ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์เเห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 19 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารที่ทำการ และปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประปา ของศูนย์พักพิงอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 19 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 19 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Human Potential Development for Increasing Effective Work) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 17 พ.ย. 2558
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการประกาศเมื่อ : 9 พ.ย. 2558
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างทำถุงผ้าสำหรับบรรจุสิ่งของพระราชทาน ประกาศเมื่อ : 4 พ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 30 ต.ค. 2558
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างทำผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ โดบวิธีกรณีพิเศษ ประกาศเมื่อ : 27 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)ประกาศเมื่อ : 9 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 7 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 6 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดจ้างดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 ประกาศเมื่อ : 6 ต.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยวิธีตกลงราคาประกาศเมื่อ : 21 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 16 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่างๆ ภายในอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำเดือนตุลาคม 2558ประกาศเมื่อ : 14 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำเดือนตุลาคม 2558ประกาศเมื่อ : 14 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรภายในบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำเดือนตุลาคม 2558ประกาศเมื่อ : 14 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการสารคดีบอกเล่าเรื่องราวนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)ประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2558
ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณที่ทำการนิคมควรขนุน จังหวัดพัทลุงประกาศเมื่อ : 26 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 1 (งานเงินยืม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 2 (งานประกันสังคมและค่าตอบแทนพนักงานราชการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 3 (งานตรวจสอบใบสำคัญ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 4 (งานวางฏีกา ขบ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 5 (งานวางฏีกา ขบ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 6 (งานวางฏีกา บันทึกขบ. ค่าสารธารณูปโภค/จ้างเหมา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 7 (งานจัดซื้อ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 8 (งานจัดจ้าง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 9 (งานจัดจ้าง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ตำแหน่งที่ 10 (งานบัญชี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยการเงินการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการสารคดีธัญบุรีโมเดล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding)ประกาศเมื่อ : 5 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางงานจัดจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ บำบัดน้ำเสีย ระบบดับเพลิง และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingประกาศเมื่อ : 3 ส.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางซื้อแบตเตอรี่รถยกขนย้ายสิ่งของ (รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งและตรวจเช็คระบบประกาศเมื่อ : 24 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการและงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศเมื่อ : 24 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลขอทาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 8 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 7 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และงานปรับปรุงอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น1 และชั้น2 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 7 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาขอทานแบบยั่งยืน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 6 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลขอทาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 2 ก.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 30 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริการทางสังคมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อ : 30 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 30 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 29 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดทำระบบยืนยันตัวตนและระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 25 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อประชาชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 มิ.ย. 2558
กาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบริการทางสังคมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 24 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรจุในถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 4,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 19 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ : 15 มิ.ย. 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา (โครงการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)ประกาศเมื่อ : 12 มิ.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่งประกาศเมื่อ : 20 พ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บริเวณชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศเมื่อ : 14 พ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ประกาศเมื่อ : 30 เม.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงสำนักงาน (กลุ่มงานเทคนิคและบริการ)ประกาศเมื่อ : 28 เม.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาเด็กเเละเยาวชน ประกาศเมื่อ : 21 เม.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และซ่อมแซมอาคารพักอาศัยภายในศูนย์พักพิง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีประกาศเมื่อ : 9 เม.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบเซ็นเซอร์บันไดเลื่อนประกาศเมื่อ : 9 เม.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 27 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างดำเนินงานโครงการเสวนาคลังปัญญาประชาบดีและนิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงวัยสู่การพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืนประกาศเมื่อ : 26 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบรอบ 2 เมษายน 2558 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 11 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อผ้าถุงและผ้าขาวม้า เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุตามโครงการ "สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย สร้างสายใยรักให้ครอบครัว"ประกาศเมื่อ : 9 ก.พ. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลศูนย์ปฎิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 15 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการประกาศเมื่อ : 14 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) พร้อมการจัดส่ง จำนวน 6,892 หน่วยประกาศเมื่อ : 6 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำถุงผ้าสำหรับบรรจุสิ่งของพระราชทาน ประกาศเมื่อ : 6 ม.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว จำนวน 400,000 ผืนประกาศเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน ประกาศเมื่อ : 25 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 29 (บางขุนเทียนและบางบอน)ประกาศเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 8 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด IP Camera พร้อมอุปกรณ์จำนวน 12 กล้องประกาศเมื่อ : 4 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 2 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประกาศเมื่อ : 1 ธ.ค. 2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษประกาศเมื่อ : 1 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558ประกาศเมื่อ : 25 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 20 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้ดซื้อของเล่นตามโครงการสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 19 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 18 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมและตรวจเช็คบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดแบบรวมอะไหล่ต่อปี ครั้งที่ 2ประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ และงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 14 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณื จำนวน 16 ตัวประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนนอน คสล.ชั้นเดียว (ตอกเสาเข็ม) พร้อมถมดิน จำนวน 1 หลังประกาศเมื่อ : 10 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างจัดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2558ประกาศเมื่อ : 7 พ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 2ประกาศเมื่อ : 30 ต.ค. 2557
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 28 ต.ค. 2557
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 28 ต.ค. 2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ (สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก)ประกาศเมื่อ : 27 ต.ค. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการประกาศเมื่อ : 24 ต.ค. 2557
ประกาศราคากลางการจัดซื้อผ้าห่มนวมกันหนาว โดยวิธีกรณีพิเศษประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2557
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2557
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 17 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างจัดทำถุงผ้าสำหรับบรรจุสิ่งของพระราชทาน จำนวน 8000 ใบประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางเช่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และสำนักกิจการชาติพันธุ์ประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการสอบราคาประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการสอบราคาประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคาประกาศเมื่อ : 16 ต.ค. 2557
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีพิเศษประกาศเมื่อ : 15 ต.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สำนักกิจการชาติพันธุ์ สำนักพัฒนาสังคมประกาศเมื่อ : 8 ต.ค. 2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบ่อแฮ้วจังหวัดลำปาง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศเมื่อ : 29 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการสอบราคาประกาศเมื่อ : 26 ก.ย. 2557
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวศรีจุฬา จังหวัดนครนายก ในพระอุปถัมภ์ฯประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างบริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างบริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 28 หมายเลขประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างบริการอินเตอร์เน็ตประกาศเมื่อ : 23 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงานเจ้าหน้าที่และห้องประชุมศูนย์ศรีทวีรัก ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 58/2557ประกาศเมื่อ : 22 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีพิเศษ ประกาศเมื่อ : 22 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีพิเศษ ประกาศเมื่อ : 22 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีพิเศษ ประกาศเมื่อ : 22 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวนประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกวิชาชีพประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมประกาศเมื่อ : 17 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯประกาศเมื่อ : 16 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมกล้องวงจรปิดประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ตำแหน่งที่ 1)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ตำแหน่งที่ 2)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลอาคารตึกวัง และพระรูปประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งช่างเทคนิค (ตำแหน่งที่ 1)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งช่างเทคนิค (ตำแหน่งที่ 2)ประกาศเมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 11 (เขตลาดกระบัง)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 2 (เขตมีนบุรี)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 29 (เขตบางบอน,บางขุนเทียน)ประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 3 วัยฯ ดินแดง กรุงเทพฯประกาศเมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 10 ก.ย. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 8 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างติดตั้งสายสัญญานระบบคอมพิวเตอร์ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ อาคารชัยสมรภูมิและตึกดรุณวิถีประกาศเมื่อ : 5 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ B1 เป็นห้องปฎิบัติการด้านประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางสอบราคาจ้างซ่อมแซมสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศเมื่อ : 4 ก.ย. 2557
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการประกาศเมื่อ : 29 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจรภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างบริการทำความสะอาดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 30 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2557
ประกาศราคากลางจ้ดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) พร้อมการจัดส่ง จำนวน 1,061 หน่วยประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเติมพลังรักรางวัลเชิกชูเกียรติ "ลายน้ำทอง" กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังตคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลาง จ้างทำโล่และพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณ 20 ปี พร้อมปกประกาศเมื่อ : 25 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานเงินยืม)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานจัดจ้าง)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานจัดซื้อ)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานตรวจสอบใบสำคัญ)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานบัญชี)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานประกันสังคมและค่าตอบแทนพนักงานราชการ)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานวางฎีกา,ขบ.)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานวางฎีกา,บันทึกขบ.)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง (งานวางฏีกา,บันทึกขบ.,ค่าสาธารณูปโภคจ้างเหมา)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยการเงินการคลังประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าบริการประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่ 1)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่ 2)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่ 3)ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2557
สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการสอบราคาประกาศเมื่อ : 14 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้าง"จัดทำหนังสือสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างการเรียนรู้และค่านิยมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นประกาศเมื่อ : 6 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างดำเนินโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 5 ส.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างติดตั้งม่านปรับแสง สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กประกาศเมื่อ : 30 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ประกาศเมื่อ : 30 ก.ค. 2557
สอบราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กพร้อมการจัดส่ง จำนวน 25 รายการประกาศเมื่อ : 29 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางสอบราคาโครงการมหกรรม พม.รวมพลังสร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยใจเดียวกัน (ชุมชนเมือง)ประกาศเมื่อ : 28 ก.ค. 2557
ราคากลางการจ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง (สสว.12)ประกาศเมื่อ : 21 ก.ค. 2557
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการสอบราคา ประกาศเมื่อ : 18 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการบ้านพักเด็กและครอบครัว บริการทันที 24 ชั่วโมงประกาศเมื่อ : 17 ก.ค. 2557
ประกาสเรื่องสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมรสช็อคโกแลตพร้อมการจัดส่ง จำนวน 1,192 หน่วยประกาศเมื่อ : 15 ก.ค. 2557
ประการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการ พส.ร่วมใจสร้างพลังรักประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 10 ก.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการ"เสริมสร้างคุณภาพเด็กไทย มีวินัยอย่างสร้างสรรค์" ปี2ประกาศเมื่อ : 26 มิ.ย. 2557
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สสว.12)ประกาศเมื่อ : 18 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557ประกาศเมื่อ : 18 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างจัดงานโครงการมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเเห่งประเทศไทยประจำปี 2557ประกาศเมื่อ : 13 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการสารคดีนวัตกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศประกาศเมื่อ : 4 มิ.ย. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศูนย์พักพิง 4 มุมเมือง (ธัญบุรี) จำนวน 1 แห่งประกาศเมื่อ : 29 พ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักเเห่งครอบครัวฯ ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อ : 26 พ.ค. 2557
สอบราคาหนังสือเพื่อสนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กพร้อมจัดส่ง จำนวน 25 เล่มประกาศเมื่อ : 20 พ.ค. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนประกาศเมื่อ : 9 เม.ย. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างดำเนินงานมหกรรม " ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2557 " เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถประกาศเมื่อ : 8 เม.ย. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556 ของสำนักบริการสวัสดิการสังคมประกาศเมื่อ : 4 เม.ย. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 114 เครื่องประกาศเมื่อ : 4 เม.ย. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาเยาวชนตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 5"ประกาศเมื่อ : 28 มี.ค. 2557
ราคากลางจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดดูแลบริเวณอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ บริเวณศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 17ประกาศเมื่อ : 13 มี.ค. 2557
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผ้าถุง ผ้าขาวม้า และเสื้อยืดผู้ใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุตามโครงการสังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัยสร้างสายใยรักให้ครอบครัวประกาศเมื่อ : 3 มี.ค. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดี และนิทรรศการภูมิปัญญา 4 ภาคประกาศเมื่อ : 18 ก.พ. 2557
ตารางราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวศรีจุฬา จังหวัดนครนายก ในพระอุปถัมภ์ฯประกาศเมื่อ : 10 ก.พ. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง ประกาศเมื่อ : 6 ก.พ. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง case ของศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประกาศเมื่อ : 6 ก.พ. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน อาคาร 5 ชั้น 2ประกาศเมื่อ : 6 ก.พ. 2557
ประกาศราคากลางจัดซื้อผ้าห่มนวมกันหนาวเพิ่มเติมโดยวิธีพิเศษประกาศเมื่อ : 13 ม.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจประกาศเมื่อ : 10 ม.ค. 2557
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดี โดยวิธีพิเศษประกาศเมื่อ : 6 ม.ค. 2557


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
12,848,847 ครั้ง
3,206,183 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,299 ครั้ง
1,185 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
543,113 ครั้ง
103,858 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat