นโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไกและระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม

กลยุทธ์การดำเนินงาน
1.ผลักดันและขับเคลื่อนโยบายสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม
2.สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการส้งคมและการพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์การดำเนินงาน
1.พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
2.สร้างและยกระดับมาตรฐานบริการในสถาบัน
3.เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องของสังคมต่อกลุมเป้าหมาย
4.สร้างและพัฒนากลไกการสร้างความมั่นคงทางสังคมในระดับพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

กลยุทธ์การดำเนินงาน
1.การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
2.สร้างและพัฒนากลไกบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การ เพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ

กลยุทธ์การดำเนินงาน
1.เสริมสร้างการพัฒนาคนเพื่อพัฒนา (SMART 4.5)
2.สารสนเทศและการสื่อสารพร้อมสนับสนุนงานนโยบาย การจัดการ และการบริหาร

[DOWNLOAD] แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ.2560-2564

[DOWNLOAD] ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ.2560-2579


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,177,198 ครั้ง
3,589,644 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,893 ครั้ง
1,767 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
183,347 ครั้ง
20,857 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat