บริการกรม/การขอรับบริการ

นิคมสร้างตนเอง

 • นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. ดำเนินการจัดที่ดินให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง

  2. ดำเนินการพัฒนาสาธารรูปโภค พัฒนาพื้นที่ในเขตนิคมสร้างตนเอง

  3. ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการสังคม

  และสิ่งแวดล้อม

  4. เป็นศูนย์การเรียนรู้นิคมสร้างตนเอง

  5. ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง หรือแก้ไขข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง

  6. สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของนิคมสร้างตนเอง

  7. ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (ในนิคมสร้างตนเอง 7 แห่ง)

   

    
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,575,478 ครั้ง
3,485,109 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12,901 ครั้ง
3,217 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,435,201 ครั้ง
160,852 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat