บริการกรม/การขอรับบริการ

นิคมสร้างตนเอง

 • นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. ดำเนินการจัดที่ดินให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง

  2. ดำเนินการพัฒนาสาธารรูปโภค พัฒนาพื้นที่ในเขตนิคมสร้างตนเอง

  3. ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการสังคม

  และสิ่งแวดล้อม

  4. เป็นศูนย์การเรียนรู้นิคมสร้างตนเอง

  5. ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง หรือแก้ไขข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง

  6. สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของนิคมสร้างตนเอง

  7. ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (ในนิคมสร้างตนเอง 7 แห่ง)

   

    
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,414,099 ครั้ง
3,396,172 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,325 ครั้ง
439 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,602,796 ครั้ง
102,841 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat