บริการกรม/การขอรับบริการ

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

 • กลุ่มเป้าหมายพิเศษ โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

  2. พัฒนาศักยภาพสมาชิกในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

  3. บูรราการความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกโครงการ

  4. ดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์

  5. กำกับดูแลกิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเครือข่าย

  7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสมาชิกในพื้นที่โรงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ

  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มโครงการพระดำริ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. พัฒนารูปแบบแนวทาง และส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระดำริ

  2. วางแผนดำเนินงาน ประสานการดำเนินงานโครงการพระดำริกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  3. ติดตามประเมินผลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

   

    
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,575,478 ครั้ง
3,485,109 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12,901 ครั้ง
3,217 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,435,201 ครั้ง
160,852 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat