บริการกรม/การขอรับบริการ

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

 • ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง 20 จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง

  2. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่รับผิดชอบ

  3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง โครงการพระดำริ โครงการพระธรรมจาริก หรือโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมายแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง

  4. สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และแผนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงระดับจังหวัด

  5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง และถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูงตามภูมิสังคม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,413,805 ครั้ง
3,396,157 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,041 ครั้ง
387 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,602,541 ครั้ง
102,814 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat