เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
สีชุดเครื่องแบบพนักงานราชการที่ถูกต้อง
000000008
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557
ขอสอบถามเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/2137 ลงวันที่ 26 มีนาคม เรื่อง ตอบข้อหารือเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ ซึ่งตามข้อหารือข้อ 1 พนักงานราชการไม่ใช่ข้าราชการและไม่ใช่ลุกจ้างประจำ ไม่สามารถแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานเช่นเดียวกับเครื่องแบของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลุกจ้างประจำได้(ชุดกากีทั้งชุด) อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการสามารถกำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานราชการได้ แต่จักต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งวึ่งมีกฎหมายรับรองสิทธิในการแต่งเครื่องแบบไว้ .................. จึงจะขอรบกวนสอบถามถึงเครื่องแบบการแต่งกายของพนักงานราชการควรแต่งแบบไหน สีอะไร เช่น เสื้อสีขาว กางเกงหรือกระโปรงสีกากี หรืออื่นใด จึงขอความอนุเคราะห์ทางกรมฯ ช่วยส่งแบบอย่าง หรือกำหนดเครื่องแบบหรือสีเครื่องแบบที่ใส่ให้มีความชัดเจนและทำเป็นหนังสือแจ้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถุกต้องดดยไม่ขัดต่อระเบียบครับ ขอบคุณครับ