ข่าวสารจาก สวส.ประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่องประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการได้กำหนดการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารองค์กรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ห้องประชุมชั้น๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ ๑๐๓๔ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐รายละเอียดตามประกาศที่แนบ...