ข่าวสารจาก สวส.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เงื่อนไขการนำผลกำไรไปใช้เพื่อสังคม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2562 2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเรื่อง กำหนดรายการอื่นในแบบคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเรื่อง ระยะเวลาดำเนินกิจการในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ fanpage สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อทาง fanpage facebook สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยสแกนผ่าน QRcode ตามภาพครับ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม