ข่าวสารจาก สวส.พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม