ข่าวสารจาก สวส.คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการได้กำหนดการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารองค์กรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ห้องประชุมชั้น๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ ๑๐๓๔ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐รายละเอียดตามประกาศที่แนบ...

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

เคยเขียนถึงเรื่องราวของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพ.ศ.2562 และบอกกล่าวไปเมื่อต้นเดือนว่ากำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดํารงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นบัดนี้ นางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคล ประธานอนุกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม(สวส.) แล้ว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม2563..... สามารถอ่านต่อได้ที่ https://bit.ly/2UFTLUv

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญบุคคลที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 และตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการสรรหา การจ้าง การปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานของผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2659 6473, 0 2659 6475สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่มีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานคือสามารถผลักดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างกฎหมายสำคัญเมื่อกลางปีที่แล้ว เพื่อให้รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เป็นการสร้าง “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม..... สามาอ่านต่อได้ที่ https://bit.ly/2wgkSgq

รายชื่อกฎหมายที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

บัญชี๑หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายการจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมายและการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ ...

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562