ข่าวสารจาก สวส.ประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

การยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอชวนเชิญวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ต้องการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนฯ โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ที่ (รายละเอียดเพิ่มเติม) ตามลิ้งด้านล่างนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2659 6473 และ 0 2659 6475

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เงื่อนไขการนำผลกำไรไปใช้เพื่อสังคม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2562 2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเรื่อง กำหนดรายการอื่นในแบบคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเรื่อง ระยะเวลาดำเนินกิจการในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ fanpage สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อทาง fanpage facebook สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยสแกนผ่าน QRcode ตามภาพครับ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม