ย้อนกลับ

02/25/20

รายชื่อกฎหมายที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย


บัญชี ๑
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ


ลำดับที่
รายชื่อกฎหมาย
ผู้รักษาการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์และการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กำหนดเวลา
ที่ต้องประเมิน

ให้แล้วเสร็จ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นรม.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

พ.ศ. ๒๕๖๘

รายชื่อกฎหมายที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย


ไฟล์เพิ่มเติม: 1582686917.pdf  

Written by:
Share this news: