ขอเชิญสำนัก/กอง ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนสมัครเข้าประกวดรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๕๗ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2557
ขอเชิญสำนัก/กอง ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนสมัครเข้าประกวดรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2557 ประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากสำนักงาน ก.พ.ร. สำนัก/กองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วมได้ที่ http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=2&content_id=2848 โดยจัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบส่งมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสนออธิบดีลงนามต่อไป


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,803,707 ครั้ง
3,385,172 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,684 ครั้ง
1,025 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,502,127 ครั้ง
92,667 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat