ดาวน์โหลดหนังสือ [อนุมัติหลักการโครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ปี ๕๙(การส่งเสริมบทบาท อพม.ในส่วนของ พส.) จำนวน ๔ เรื่อง]ได้ที่ระบบอินทราเน็ต

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2558
ดาวน์โหลดหนังสือ [๑.ขออนุมัติหลักการโครงการเสิรมสร้างพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙, ๒.ขออนุมัติจัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรมบุคคลภายนอกตามโครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย, ๓.ส่งเอกสารการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙, ๔.กรอบปฏิบัติงานส่งเสริมบทบาท อพม. ในการเป็นทีมสนับสนุนการดำเนินงาน ของ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาชาวเขา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง] ได้ที่ระบบอินทราเน็ต ที่เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,205,577 ครั้ง
3,599,115 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
211,726 ครั้ง
30,328 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat