ดาวน์โหลดหนังสือ [อนุมัติหลักการโครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ปี ๕๙(การส่งเสริมบทบาท อพม.ในส่วนของ พส.) จำนวน ๔ เรื่อง]ได้ที่ระบบอินทราเน็ต

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2558
ดาวน์โหลดหนังสือ [๑.ขออนุมัติหลักการโครงการเสิรมสร้างพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙, ๒.ขออนุมัติจัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรมบุคคลภายนอกตามโครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย, ๓.ส่งเอกสารการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙, ๔.กรอบปฏิบัติงานส่งเสริมบทบาท อพม. ในการเป็นทีมสนับสนุนการดำเนินงาน ของ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาชาวเขา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง] ได้ที่ระบบอินทราเน็ต ที่เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,639,419 ครั้ง
3,436,684 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,087 ครั้ง
1,514 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,213,613 ครั้ง
99,714 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat