ดาวน์โหลดหนังสือ [อนุมัติหลักการโครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ปี ๕๙(การส่งเสริมบทบาท อพม.ในส่วนของ พส.) จำนวน ๔ เรื่อง]ได้ที่ระบบอินทราเน็ต

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2558
ดาวน์โหลดหนังสือ [๑.ขออนุมัติหลักการโครงการเสิรมสร้างพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙, ๒.ขออนุมัติจัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรมบุคคลภายนอกตามโครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย, ๓.ส่งเอกสารการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙, ๔.กรอบปฏิบัติงานส่งเสริมบทบาท อพม. ในการเป็นทีมสนับสนุนการดำเนินงาน ของ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาชาวเขา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง] ได้ที่ระบบอินทราเน็ต ที่เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,818,027 ครั้ง
3,385,585 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,401 ครั้ง
1,227 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,516,437 ครั้ง
93,364 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat