(picture) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2560
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ โดยแบ่งออกเป็นสองระบบ คือ 1)ระบบที่มีการศึกษารายวิชา 2)ระบบที่ไม่มีการศึกษารายวิชา (ทำวิจัยอย่างเดียว) โดยจัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสมัครผ่านระบบ internet ได้ที่ www.reg.tu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,730,660 ครั้ง
3,404,062 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,463 ครั้ง
1,021 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,397,246 ครั้ง
97,715 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat