กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทุจริตสวมสิทธิ์

วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2561
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ขี้แจงประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทุจริตสวมสิทธิ์

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงประเด็นคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทุจริตสวมสิทธิ์รับเงินผู้ยากไร้ ในต่างจังหวัดตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดแล้ว แต่ผู้ยากไร้ที่ถูกสวมสิทธิ์กลับไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางนภา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เร่งดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งตามอำนาจหน้าที่ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการพัฒนาระบบ แผนที่ทางสังคม (Social Map) และผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
นางนภา กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและผู้ที่คาดว่าอาจถูกสวมสิทธิฯ สามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกรม พส. ได้ โดยกรมฯจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การสังคมสงเคราะห์และความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ประสบความเดือนร้อนแต่ละราย ตามระเบียบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 โดยช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และให้การช่วยเหลือติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัว ต่อปีงบประมาณ โดยสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกจังหวัด รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,417,373 ครั้ง
3,538,022 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,149 ครั้ง
697 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,694,816 ครั้ง
147,285 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat