โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑.การคิดเชิงนวัตกรรมในยุค ๔.๐(ฝึกปฏิบัติ) (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ ๕-๖
๒.การทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) เพื่อพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ ๑๘-๑๙
๓.เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ ๑๑-๑๒
๔.เทคนิคการวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากร (Workload Analysis) รุ่นที่ ๗-๘
๕.การทำวิจัยออนไลน์ ๔.๐ (Online Research ๔.๐) ผ่าน Smart Phone (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ ๑๓-๑๔
๖.การจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี ๔.๐ และ QR Code (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ ๓-๔
๗.การจัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบ (Training Road Map Plan) (ภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ ๑-๒
๘.การจัดทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในยุคดิจิทัลผ่านมือถือ (ฝึกปฏิบัติ) รุ่น ๑-๒
๙.การออกแบบ Platform การบริหารงานสมัยใหม่โดยใช้ OKR (Objective Key Result) (ภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ ๑-๒


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,205,577 ครั้ง
3,599,115 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
211,726 ครั้ง
30,328 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat