โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑.การคิดเชิงนวัตกรรมในยุค ๔.๐(ฝึกปฏิบัติ) (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ ๕-๖
๒.การทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) เพื่อพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ ๑๘-๑๙
๓.เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ ๑๑-๑๒
๔.เทคนิคการวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากร (Workload Analysis) รุ่นที่ ๗-๘
๕.การทำวิจัยออนไลน์ ๔.๐ (Online Research ๔.๐) ผ่าน Smart Phone (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ ๑๓-๑๔
๖.การจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี ๔.๐ และ QR Code (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ ๓-๔
๗.การจัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบ (Training Road Map Plan) (ภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ ๑-๒
๘.การจัดทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในยุคดิจิทัลผ่านมือถือ (ฝึกปฏิบัติ) รุ่น ๑-๒
๙.การออกแบบ Platform การบริหารงานสมัยใหม่โดยใช้ OKR (Objective Key Result) (ภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ ๑-๒


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,430,248 ครั้ง
3,538,945 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,057 ครั้ง
1,374 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,707,634 ครั้ง
149,023 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat