กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน (๕ ส.)

Details
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณ ชั้น ๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน (๕ ส.) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและทีมงานผ่านกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงานที่ดี ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สถานที่ทำงานที่ดี มีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงาน เพราะเวลาหนึ่งในสามของช่วงชีวิตของคนเราต้องทำงาน ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานที่สะอาดเหมาะสม ย่อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี กิจกรรม ๕ ส. จึงถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากร นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร กล่าวคือ บุคลากรที่มีสถานที่ทำงานน่าอยู่ มีการจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้ที่สะดวกในการทำงาน ย่อมทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ ทั้งยังส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาวะที่ดี และมีความสุขในการทำงาน ซึ่งกิจกรรม ๕ ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม ๕ ส. เปรียบเสมือนก้าวแรกของการบริหารงานไปสู่ผลสำเร็จ เป็นเสมือนการยืนยันถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่ได้เคยประพฤติปฏิบัติและเป็นหนึ่งในนโยบายองค์กรมาตลอดช่วงชีวิตการทำงาน ?สีไม่ตก หญ้าไม่รก? ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบุคลากรทุกคน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือและมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พร้อมใจจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน (๕ ส.)พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผู้บริหารทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการดำเนินกิจกรรม ๕ ส.เพื่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและประสิทธิภาพในการทำงาน เสริมสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตกับการทำงานของบุคลากรอย่างแท้จริง
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
Share


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,374,386 ครั้ง
3,535,328 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
102 ครั้ง
86 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,651,949 ครั้ง
142,234 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat