อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์แบบมีส่วนร่วม

Details
วันนี้ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องพาเลซ ๑ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัคร ภายใต้โครงการ ?พัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์แบบมีส่วนร่วม?ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการ และศักยภาพกลไกที่เกี่ยวข้องในการบำบัดฟื้นฟู คนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองแบบมีส่วนร่วม และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก่สถานคุ้มครองอื่นๆ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) กล่าวว่าปัจจุบันผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้ป่วยทางจิต และคนเร่ร่อน ขอทาน โดยกลุ่มผู้ป่วยทางจิต เป็นกลุ่มใหญ่ ร้อยละ ๘๐ - ๙๐ ของผู้รับบริการ ซึ่งครอบครัวไม่สามารถรับภาระดูแลได้ จึงต้องส่งผู้รับบริการเหล่านี้เข้ารับอุปการะในสถานคุ้มครอง ส่วนกลุ่มขอทาน ขณะนี้มีเพียงร้อยละ ๑๕ ของผู้รับบริการ อย่างไร ก็ตาม เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... ที่กำลังอยู่ในระหว่างเสนอพิจารณา จะทำให้หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ของสถานคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถกลับคืนสู่สังคม ดำรงชีวิตอิสระในชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้แม้ว่าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศจำนวน ๑๑ แห่ง มีการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ วางรูปแบบ การบำบัดฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม แต่พบว่าครอบครัวและชุมชน ซึ่งถือว่าเป็น ภาคส่วนที่สำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและเป็นแหล่งรองรับการกลับคืนสู่สังคมของผู้รับบริการ ยังขาดการเชื่อมประสานระหว่างสถานคุ้มครอง ครอบครัว และชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน กับผู้รับบริการอย่างจริงจัง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้เห็นชอบให้กลุ่มนักศึกษาโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รุ่นที่ ๓ ดำเนินโครงการ ?พัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์แบบมีส่วนร่วม? โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หวังว่าการดำเนินงานโครงการนี้ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงสู่ทัศนคติ เจตคติของครอบครัวและชุมชนที่ถูกต้อง นำไปสู่การแสวงหารูปแบบการพัฒนากลุ่มเป้าหมายหรือคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน ขอทาน เพื่อเป็นแนวทางให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอื่นๆ ต่อไป เพื่อลดภาวะพึ่งพิงของรัฐ สร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างจริงจัง และเป็นการเตรียม ความพร้อมกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรี
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
Share


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,421,843 ครั้ง
3,538,153 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,260 ครั้ง
645 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,699,290 ครั้ง
147,527 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat