พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล “ประชาบดี”และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น

Details
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล “ประชาบดี”และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รางวัลประชาบดี เกิดขึ้นจาก พระประชาบดี เทพผู้เป็นที่พึ่งและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน ด้วยความเมตตากรุณาเป็นเทพผู้เป็นเสมือนต้นกำเนิดวัฒนธรรมของกรมประชาสงเคราะห์ จนกระทั่งมาเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบัน พระประชาบดี ผู้เป็นเทพแห่งการให้และการสงเคราะห์ จึงนำชื่อของท่านมาใช้เป็นชื่อของรางวัลที่มอบให้บุคคล/องค์กร/สื่อ ที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากที่ประกอบคุณงามความดี ดูแลช่วยเหลือสังคม และ ๒) ส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส การเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น กำหนดเป็น ๔ ประเภท โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗ มีผู้ได้รับรางวัล ไปแล้ว จำนวน ๕๓๐ ราย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอขอพระราชทานโล่รางวัล “ประชาบดี”และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกบุคคลผู้มีประวัติและผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖ ราย ได้แก่ ๑) บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน ๑๑ ราย ๒) องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากจำนวน ๓ องค์กร ๓) สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยากลำบาก ๑๙ ราย และ๔) บุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่สามารถดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ ๓๓ ราย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านและทุกองค์กร และฝากไปถึงทุกภาคส่วนในสังคมว่า กระทรวงฯ มีภารกิจงานที่กว้างขวางไม่สามารถดำเนินงานได้โดยลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเป็นกลไกหนุนเสริมภารกิจซึ่งกันและกัน โดยกระทรวงฯ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อการพัฒนาสังคม การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสหรือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่จำเป็นต้องได้รับ การดูแล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
  • Details
Share


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,063,032 ครั้ง
3,521,391 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,817 ครั้ง
1,538 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,040,164 ครั้ง
157,798 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat